TAILIEUCHUNG - Dạy trẻ cách tư duy p7

Tham khảo tài liệu 'dạy trẻ cách tư duy p7', kỹ năng mềm, kỹ năng tư duy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | NHỮNG HÀNH ĐỘNG Tư DUY cơ BẢN Bàn tay chúng ta tập trung rất nhiều cơ. Có những cơ được sử dụng để chúng ta nắm hay duỗi những ngón tay. Khi chúng ta sử dụng tay để làm bất cứ một việc gì có ích chúng ta luôn sử dụng kết hợp những cơ đó. Và mặc dầu chúng ta có thể nhận diện và mô tả những nhóm cơ thực hiện được những hành động cơ bản nào điểu này chỉ có giá trị mô tả hơn là thực hiện hành động. Chúng ta cần tập luyện nhũng nhóm cơ khác nhau và hy vọng rằng chúng sẽ hình thành nên kỹ năng sử dụng đôi tay của chúng ta. Tức là chúng ta nên luyện tập các cơ trong sự kết hợp. Trong các hành động tư duy cơ bản cũng có những điều tương tự như vậy. Những hành động này tồn tại và có thể miêu tả được. Nhưng khi chúng ta áp dụng chúng vào những tình huôhg sống chúng ta luôn cần sử dụng kết hợp những hành động cơ bản này. Và cách tốt hơn để thực hành những sự kết hợp này là việc chúng ta thực hành những hành động cơ bản. Đây chính là sự khác nhau giữa sự mô tả lý thuyết và hành động thực tế. Đây cũng chính là lý do tại sao tôi lại chọn trình bày các hành động tư duy cơ bản tại phần này. Chúng ta đã có được sự thực hành một số thói quen tư duy và công cụ tư duy điểu này rất quan trong khi thực hiện các thao tác tư duy. Tuy nhiên để thực hiện được những hành động tư duy chúng ta cũng có một vài giá trị cần được xem xét bởi vì hiếu rõ được những hành động cơ bản sẽ giúp chúng ta sử dụng công cụ hiệu qpả hơn. 13-DTPPTD 193 Mô hình người thợ mộc Trong phần trước tôi đã trình bày mô hình người thợ mộc để so sánh với một người tư duy có kỹ năng. Tôi đã chỉ ra rằng người thợ mộc thường thực hiện ba thao tác cơ bản cắt dán và định hình. Tôi cũng chỉ ra rằng thực tế còn một số thao tác khác nhưng ba thao tác trên là thiết yếu. Tôi sẽ lây mô hình ba thao tác cơ bản đó và áp dụng nó để trình bày những hoạt động tư duy cơ bản. Mặc dầu nó không phù hợp 100 nhưng ưu thê của nó chính là sự đơn giản. Hành dộng cat Bạn cắt một miếng gỗ bạn cắt một miếng bánh bạn cắt một lát chanh. Cắt có nghĩa

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    6    0    10-08-2020
85    5    0    10-08-2020
27    5    0    10-08-2020
7    6    0    10-08-2020
29    5    0    10-08-2020
10    3    0    10-08-2020
3    3    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
385    8    0