TAILIEUCHUNG - Diseases of the Liver and Biliary System - part 1

Cử nhân, MD, FRCP Reader và Tư vấn danh dự trong y học, Hoàng gia miễn phí và Đại học Trường Đại học Y dược, Đại học College London, London | Diseases of the Liver and Biliary System SHEILA SHERLOCK DBE FRS MD Edin. Hon. DSc Edin. New York Yale Hon. MD Cambridge Dublin Leuven Lisbon Mainz Oslo Padua Toronto Hon. LLD Aberd. FRCP FRCPE FRACP Hon. FRCCP Hon. FRCPI Hon. FACP Professor of Medicine Royal Free and University College Medical School University College London London JAMES DOOLEY BSc MD FRCP Reader and Honorary Consultant in Medicine Royal Free and University College Medical School University College London London ELEVENTH EDITION Blackwell Science DISEASES OF THE LIVER AND BILIARY .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.