TAILIEUCHUNG - Giáo trình Kinh tế y tế (Tài liệu giảng cho sinh viên Y tế công cộng và Y học dự phòng) - Trường ĐH Y dược Cần Thơ

Giáo trình Kinh tế y tế cung cấp cho người học những kiến thức như: Đại cương về kinh tế và kinh tế y tế; Phân tích chi phí; Đo lường gánh nặng bệnh tật của cộng đồng trong phân tích kinh tế y tế; Đánh giá kinh tế y tế, phân tích chi phí hiệu quả; Phân tích chi phí – lợi ích; Phân tích chi phí thỏa dụng; Tài chính y tế; Viện phí; Bảo hiểm y tế; Lập kế hoạch tài chính y tế, Quản lý tài chính y tế. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG BỘ MÔN DỊCH TỄ KINH TẾ Y TẾ Tài liệu giảng cho sinh viên Y tế công cộng và Y học dự phòng LƯU HÀNH NỘI BỘ NĂM 2015 MỤC LỤC KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG . 1 ĐẠI CƯƠNG VỀ KINH TẾ VÀ KINH TẾ Y TẾ . 4 PHÂN TÍCH CHI PHÍ . 18 4. Phân tích chi phí có thể được sử dụng như thế nào . 38 ĐO LƯỜNG GÁNH NẶNG BỆNH TẬT CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG PHÂN TÍCH KINH TẾ Y TẾ . 42 . ĐÁNH GIÁ KINH TẾ Y TẾ . 50 PHÂN TÍCH CHI PHÍ HIỆU QUẢ . 50 PHÂN TÍCH CHI PHÍ LỢI ÍCH . 62 PHÂN TÍCH CHI PHÍ THỎA DỤNG . 77 TÀI CHÍNH Y TẾ . 91 1. Khái niệm về tài chính y tế . 91 2. Các mô hình tài chính y tế chính . 93 3. Tài chính y tế Việt Nam . 96 VIỆN PHÍ . 117 Khái niệm . 117 BẢO HIỂM Y TẾ . 128 LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH Y TẾ . 143 2. Lập kế hoạch tài chính . 145 QUẢN LÝ TÀI CHÍNH Y TẾ . 155 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 172 văn kiện chính sách của Đảng và Chính phủ Bộ y tế . 172 2 3 ĐẠI CƯƠNG VỀ KINH TẾ VÀ KINH TẾ Y TẾ Mục tiêu 1. Trình bày được các khái niệm kinh tế học kinh tế vi mô kinh tế vĩ mô . 2. N êu ra được khái niệm và chức năng kinh tế y tế. 3. Trình bày được lý thuyết Cung Cầu và vận dụng được lý thuyết Cung Cầu trong lĩnh vực y tế. 1. Đại cương về kinh tế . Khái niệm chung về kinh tế học Các vấn đề kinh tế xã hội KT XH luôn luôn nảy sinh trong quá trình phát triển của xã hội loài người. Ngày nay các vấn đề KT XH không còn bó hẹp trong một quốc gia nó tác động đến mọi cá nhân tầng lớp dân cư trong một nước và cộng đồng quốc tế. Nhiều vấn đề KT XH rất nhỏ bé nhưng không có cách giải quyết thoả đáng sẽ làm đảo lộn sự phát triển xã hội phải trả giá rất đắt cho những quyết định sai lầm. Kinh tế học là một khoa học xã hội tập trung nghiên cứu hành vi ứng xử hợp lý của các cá nhân chủ thể kinh doanh khi chúng quan hệ với nhau thông qua trao đổi trên thị trường. Ứng xử hợp lý là sự lựa chọn phù hợp các biện pháp nhằm đạt được mục tiêu điều đó đòi hỏi phải so sánh lợi ích với chi phí và cái lợi với cái bất lợi của các cách thức hành động loại trừ lẫn nhau. Kinh .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.