TAILIEUCHUNG - Báo cáo nghiên cứu khoa học " KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU VỀ THIÊN ĐỊCH CHÂN KHỚP TRÊN CÂY THANH TRÀ Ở THỪA THIÊN HUẾ "

Ở Thừa Thiên Huế đã hình thành một số vùng chuyên canh trồng Thanh trà theo hướng sản xuất hàng hóa thực hiện chủ trương phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay cây Thanh trà ở nhiều nơi còn gặp nhiều vấn đề về sâu bệnh và sự suy thoái môi trường do sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. | Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển số 3 80 . 2010 85 KET QUA NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐAU VÊ THIÊN ĐỊCH CHAN KHỚP TRÊN CAY thanh tra ớ thưa thiên hue Lê Trọng Sơn Nguyễn Thị Thanh Nhung I. Đặt vấn để ở Thừa Thiên Huê đã hình thành một sô vùng chuyên canh trồng Thanh trà thêô hừởng sàn xuất hàng hôa thụt hiên chù trừơng phàt triên kinh tế-xã hội cùa tỉnh. Tuy nhiên hiên nay cày Thanh trà ở nhiêu nơi côn gặp nhiêu vấn đê vê sàu bênh và sự suy thôài môi trừởng dô sừ dung bàô vê thục vàt. Để cô cở sở khôà hôc hừởng tởi muc tiêu phàt triển bên vừng lôài cày àn quà cô già trị này và gôp phàn bàô vê môi trừởng càn phai tiến hành đành già nguôn tài nguyên thiên địch cua sàu hài tiên tởi viêc àp dung càc biên phàp sinh hôc bàô vê cày trông 3 . ở nừởc ta hừởng nghiên cừu này đà đừởc thục hiên trên môt sô lôài cày àn quà thuôc chi Citrus và đà đàt được môt sô kêt quà khà quan tuy nhiên ở Thừa Thiên Huế viêc nghiên cừu thiên địch trên cày Thanh trà Citrus grandis Osbêck vàn côn mởi mê. II. Phương phấp nghiên cứu Chung tôi tàp trung nghiên cứu càc lôài thiên địch chan khởp Arthropoda thuôc nhôm bàt môi àn thịt và ky sinh tiêu diêt sàu hài trên cày Thanh trà. Tiến hành nghiên cừu ở 4 vung trông Thanh trà chính ở Thừà Thiên Huê - Thôn Lừởng Quàn xà Thuy Biêu thành phô Huê 192hà . - Thôn Lai Bàng xà Hừởng Vàn huyên Hừởng Trà 154hà . - Xà Dừởng Hôa và xà Thuy Bàng huyên Hừởng Thuy 138hà . - Xà Phông Thu và xà Phông An huyên Phông Điên 112hà . Điêu tra thêô phừởng phàp chôn điêm định ky sử dung càc phừởng phàp thu màu xử ly màu vàt thừởng quy 2 . Sử dung chỉ tiêu tàn suất xuất hiên TSXH cua thiên địch thêô đô là ty sô giừà sô cày Thanh trà xuất hiên thiên địch và tông sô cày Thanh trà đừởc quan sàt . xuất hiện ít . xuất hiện trung bình . xuất hiện nhiều . xuất hiện rất nhiều. Phàn tích màu vàt thêô càc tài liêu J. Bôrrôr and Dwight M. Dêlông 1963 5 . Bristôwê 1976 7 Wisê David H. 1993 6 Nguyên Thị Thu Cuc 2002 1 . III. Kết qua nghiên cứu vấ thấo luặn 1. Thành phần loài thiên địch .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.