TAILIEUCHUNG - Bài tập nhóm quản lý dự án: Dự án xây dựng quán cafe

Đề tài Dự án xây dựng quán cafe nhằm trình bày các nội dung chính: giới thiệu và tổ chức dự án, ước tính chi phí dự án, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý trực tiếp, lập kế hoạch dự án kinh doanh, mục địch của việc lập sơ đồ mạng dự án. | ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP LỚP CAO HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH 2011 BÀI TẬP NHÓM QUẢN LÝ Dự ÁN Dự ÁN XÂY DựNG QUÁN CAFE CBGD TS. NGUYỄN THÚY QUỲNH LOAN NHÓM 3 TP. HCM BÀI TIỂU LUẬN QUẢN LÝ Dự ÁN NHÓM 3 MỤC LỤC I. Giới thiệu dự án và tổ chức dự án .3 1. Giới thiệu dự án .3 2. Tổ chức dự án .3 II. Xác định dự án .4 1. Phạm vi dự án .4 2. Thiết lập ưu tiên dự án .6 3. Xây dựng cấu trúc WBS và mã hóa .8 4. WBS kết hợp OBS và ngân sách lao động trực tiếp .9 5. Ma trân trách nhiệm .10 III. Ước tính chi phí dự án .11 1. Ước tính và phân bổ chi 2. Chi phí trực 3. Chi phí quản lý trực tiếp .13 4. Ước tính gói công IV. Lập kế hoạch dự 1. Mục đích của việc lập sơ đồ mạng dự án .19 2. Thông tin sơ đồ mạng dự án .20 3. Sơ đồ mạng dạng AON .21 4. Điều hòa nguồn lực .22 V. ÁP DỤNG PHẦN MỀM MS PROJECT ĐỂ MÔ TẢ DỰ 1. Các bước thực hiện .27 2. Kết 1 BÀI TIỂU LUẬN QUẢN LÝ Dự ÁN NHÓM 3 BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC VÀ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH STT Họ tên MSHV Công việc Mức độ hoàn thành 1 Đào Vũ Hoàng Nam 11170801 - Lập ppt. 100 Đúng tiến độ 2 Trần Duy Quang 11170825 - Xác định phạm vi - ưu tiên dự án. - Ứng dụng MS project. 100 Đúng tiến độ 3 Lê Quốc Toản 11170856 - Điều hòa nguồn lực. 100 Đúng tiến độ 4 Nguyễn Minh Huy 11170777 - WBS OBS ma trận trách nhiệm. - Xác định chi phí dự án. 100 Đúng tiến độ 5 Ngô Việt Dũng 11170750 - Điều hòa nguồn lực. 100 Đúng tiến độ 6 Nguyễn Thị Hồng Châu 11170742 - WBS OBS. - Ước tính gói công việc. - Sơ đồ mạng AON. 100 Đúng tiến độ 7 Nguyễn Thị Kim Oanh 11170815 - Xác định chi phí cho dự án. 100 Đúng tiến độ 8 Nguyễn Thị Thùy Trinh 11170864 - WBS OBS. - Ước tính gói công việc. - Sơ đồ mạng AON. 100 Đúng tiến độ 9 Đổng Văn Hoàng Ân 11170734 - Giới thiệu dự án. - Tổng hợp bài báo cáo. 100 Đúng tiến độ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.