TAILIEUCHUNG - Báo cáo nghiên cứu khoa học " HÃY LÀM CHO HUẾ XANH HƠN VÀ ĐẸP HƠN "

Sinh ra và lớn lên bên dòng sông Hương hiền hòa, biết bao kỷ niệm về Huế ngày ấy đã in sâu vào ký ức tôi. Hẳn bây giờ nhiều người Huế vẫn còn nhớ đến hình ảnh “Thông reo đỉnh Ngự” như còn ẩn hiện đâu đây, một quần thể thông xanh bao phủ cả ngọn núi đứng xa nhìn như một bình phong xanh được cắt tỉa in lên bầu trời và nếu đứng ở đỉnh núi nhìn về thành phố lại thấy một dải lụa xanh mềm mại là dòng sông Hương uốn lượn được bao. | Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển số 2 85 . 2011 75 MOI TRƯỜNG - SINH THAI HAY LAM CHO HUE XANH HƠN VA ĐẸP HƠN Mai Văn Phô Sinh ra và lớn lên bên dong sông Hương hiền hoa biết bao kỷ niệm về Huế ngàỷ ấỷ đa in sàu vào kỷ ưc tôi. Hàn bàỷ giơ nhiêu ngươi Huế vàn côn nhơ đến hình ành Thong reo đỉnh Ngự như con àn hiện đàu đàỷ mọt quàn thệ9 thong xanh bao phu cà ngon nui đựng xa nhìn như một bình phong xanh được cat tỉa in lên bàu trơi và nếu đưng ơ đỉnh nui nhìn vê thành phố lai thấỷ mot dài lua xanh mêm mai là dong song Hương uốn lươn đươc bao boc bơi mot đương viên đo sàc sơ cua hoa phương vĩ nơ ro mua hê. Thơi gian troi đi Huế bàỷ giơ đươc ghi nhàn là di sàn vàn hoa mang tàm quoc tế. Huế thành phố vươn là nơi thiên nhiên ưu đài vê cành vất con ngươi và vàn hoa. Huế con co di sàn phi vất thê9 là Nhà nhac cung đình và bàỷ giơ Huế đang vươn lên thành thành pho Fêstival thành pho trưc thuoc trung ương. Vơi nhưng ỷ nghĩa đo bàn than toi vo cung tự hào vê Huê và tự hào mình là ngươi con cua Huê nhưng bên canh đo vàn con noi niêm lo làng khon nguoi Là mot càn bo hưu trí đà tưng tham già giang dàỷ và nghiên cưu vê co càỷ làm sao khoi nghĩ suỷ vê màu xanh cho Huế. Mot so đê tài vê càỷ xanh càỷ đương pho càỷ cành và càỷ hoa trong làng tàm chung toi tưng tham già tuỷ đà co kết quà nhưng tất cà chỉ dưng ơ suỷ nghĩ và đê xuất mà chưa thưc sự trơ thành hiên thưc. Trong bài viết nàỷ toi xin đươc phêp lam bàn vê mot so lĩnh vưc liên quan đến màng càỷ xanh cua Huê đế thế hiên sự mong muon chan thành cua mot ngươi con cua Huế ỷêu Huê mà chưa làm đươc gì cho Huê thêm đêp và thêm xanh. So vơi mot so thành phố trong nươc như Thành phố Ho Chí Minh Đà Lạt. thì Huế là mot trong so càc thành pho đươc xàỷ dưng sơm. Đươc sàp nhấp vào Đài Viết từ nàm 1306 sau đo trơ thành thu phu dươi thơi chua Nguỷên 1558-1774 roi trơ thành kinh đo dươi thơi Tàỷ Sơn qua thơi nhà Nguỷên 1802-1945 trài qua hơn 700 nàm vơi nhiêu thàỷ đổi nhưng bàn sàc cua Huế vàn con khà nguỷên vên qua con ngươi hoàc thơ vàn cua

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.