TAILIEUCHUNG - MẪU CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CCHT

MẪU CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CCHT; Mẫu VC8 ban hành kèm theo Thông tư số 34/2012/TT-BCA ngày 12/6/2012 (1) | 1 Mẫu VC8 ban hành kèm theo Thông tư số 34 2012 TT-BCA ngày 12 6 2012 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Ảnh 3 x 4 cm CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ VŨ KHÍ VẬT LIỆU NỔ CCHT Cấp cho ông bà Sinh ngày Cơ quan công tác Số CC- Vào sổ số Ngày Đã hoàn thành chương trình tấp huấn chuyên môn về quản lý vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ Tại ngày tháng năm 2 1 Ghi rõ tên cơ quan cấp chứng chỉ 2 Ghi rõ chức danh cấp hàm họ tên và chữ ký của người cấp chứng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.