TAILIEUCHUNG - Giáo trình dịch tễ học y học part 7

(6) P(at/ B ): Xác suất của kết quả âm tính từ người không bị bệnh, hay là độ đặc hiệu d và được tính bằng %. của test, được ước lượng bằng: d +b (7) P(dt/ B ): Xác suất của kết quả dương tính từ người không bị bệnh, hay là xác suất của kết quả dương tính sai, và P dt B = 1 − P at B . | 6 P at B Xác suất của kết quả âm tính từ người không bị bệnh hay là độ đặc hiệu của test được ước lượng bằng d và được tính bằng . d b 7 P dt B Xác suất của kết quả dương tính từ người không bị bệnh hay là xác suất của kết quả dương tính sai và p dt B 1 - p at B . Từ các xác xuất trên ta có thể lập bảng dưới đây B B Tổng P B p dtỊB p B p dt B p b p dt B p b p dt B - P B p at B p B p at B P B .P at B p B p at B Tãong P B P B 1 Ta cũng có 8 P B dt Xác suất bị bệnh trước kết quả dương tính hay là giá trị tiên đoán của kết quả dương tính a được tính bằng . a b 9 P B at Xác suất không bị bệnh trước kết quả âm tính hay là giá trị tiên đoán của kết qủa âm tính d được tính bằng . d c Công thức của Bayes chính là sự tương quan giữa các xác suất nêu trên 10 11 P B dt d B P B .P dt B P b .P dt B nfc A P B p at B P B at Hay 12 V 1 - P 1 - Sp Vn 1 -P- Se Như vậy Giá trị tiên đoán của một test chẩn đóan phụ thuộc vào độ nhạy độ đặc hiệu của nó và phụ thuộc vào tỷ lệ hiện mắc của bệnh đó trong quần thể. 2. Ứng dụng định lý Bayes Một test phát hiện bệnh có độ nhạy Se 100 độ đặc hiệu Sp 85 . Muốn dùng test đó để phát hiện bệnh trong quần thể mà tỷ lệ hiện mắcp là chưa biết. Hãy phân tích các giá trị tiên đoán của test tùy vào p p P B . Sau một vài biến đổi đơn giản ta có - Giá trị tiên đoán của kết quả dương tính 13 0 90. p - Giá trị tiên đoán của kết quả âm tính Vn Vp Q 0 15 1 - p . 1_ 0 7 0 85 p Lấy p ở các giá trị khác nhau ta có 27 p Vp Vn 006 1 0 1 0 0 0 0 1 500 0 0 1300 0 0 1200 0 0 1100 0 0 Như vậy độ nhạy và độ đặc hiệu 100 thì giá trị tính đoán của kết quả dương tính sẽ giảm cùng với sự giảm của tỷ lệ hiện mắc của bệnh và khi độ nhạy của test gần 100 thì công thức 10 có thể được viết 14 P B dt . . p BK P B P B p dt B Chia tử số và mẫu số của 14 cho P B ta có 1 15 P B dt 1 P dt B - 1 v 1 _P B Hay khi độ nhạy cao thì

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.