TAILIEUCHUNG - Giáo trình dịch tễ học y học part 3

- Kiểm tra điều kiện vệ sinh môi trường, chẳng hạn việc cung cấp nước, cung cấp sữa, tình trạng vệ sinh nhà hàng, kho chứa thực phẩm . - Vẽ bản đồ sự tiến triển của vụ dịch thường có thể chỉ ra được ổ chứa vi trùng hoặc nguồn truyền nhiễm. 3. Về con người Xác định những người bị mắc bệnh và những đặc trưng của họ. Thực hiện bước phân tích nhanh ban đầu dựa trên những thông tin thu được về quần thể cùng với những trường hợp mắc bệnh / tử vong đã được. | - Kiểm tra điều kiện vệ sinh môi trường chẳng hạn việc cung cấp nước cung cấp sữa tình trạng vệ sinh nhà hàng kho chứa thực phẩm . - Vẽ b ản đồ sự tiến triển của vụ dịch thường có thể chỉ ra được ổ chứa vi trùng hoặc nguồn truyền nhiễm. 3. về con người Xác định những người bị mắc bệnh và những đặc trưng của họ. Thực hiện bước phân tích nhanh ban đầu dựa trên những thông tin thu được về quần thể cùng với những trường hợp mắc bệnh tử vong đã được báo cáo và xác định theo tuổi giới nghề nghiệp nơi cư trú sự di trú gần đây. Việc làm nầy sẽ cho biết nhóm hay những nhóm đặc biệt nào bị vụ dịch chọn lọc tấn công. Câu hỏi ai ở đâu và khi nào được kết hợp để phân tích và cho ta biết đặc trưng của vụ dịch. Ví dụ nếu những trường hợp đầu tiên xẩy ra chủ yếu ở trẻ em nguồn có thể là trường của chúng ngược lại nếu người lớn bị nhiễm thì nguồn có thể ở tại địa điểm làm việc nếu các trường hợp bệnh tập trung tại một khu vực và trong cùng một thời gian hoặc con gọi là cụm thời gian - địa điểm cho thấy sự khu trú của vụ dịch. IV. PHÂN TÍCH BỆNH ĐỐI CHỨNG Phân tích mô tả theo Ai Ở đâu Khi nào có thể cung cấp đủ thông tin về nguồn gốc và đặc trưng của một vụ dịch để có thể có biện pháp kiểm soát dịch trong đa số trường hợp. Trong một số vụ dịch có khi phải sử dụng phương pháp phân tích bệnh đối chứng. Phương pháp nghiên cứu bệnh chứng đã được học trong phần các thiết kế nghiên cứu. Có thể tóm tắt như sau hỏi bệnh nhân để xác định họ đã có những tiếp xúc gì với những người bệnh nghi ngờ mà dựa vào thời kỳ ủ bệnh mà ta có thể suy ra nguồn đó. Dùng cũng chính những câu hỏi đó để hỏi một nhóm đối chứng cùng sống trong vùng đó nhưng không mắc bệnh. Tối thiểu một trường hợp bệnh có một trường hợp đối chứng. Cách thông thường để chọn một người trong nhóm đối chứng cùng giới và cùng độ tuổi khoảng tuổi 5 năm là chọn những người hàng xóm mà ở đó không có trường hợp mắc bệnh được ghi nhận. Tránh hỏi những câu hỏi gợi ý trong cuộc phỏng vấn. Nếu có thể được thì chính những người đi phỏng vấn

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.