TAILIEUCHUNG - Giáo trình dịch học bào vệ thực vật part 1

lời nói đầu Môn Dịch học bảo vệ thực vật là một trong những môn học chuyên môn quan trọng của trương trình đ o tạo kỹ sư Nông học, chuyên ngành Bảo vệ thực vật. Môn học Dịch học bảo vệ thực vật cung cấp những kiến thức cơ bản về thực tiễn về dịch học. Trong bảo vệ thực vật, những quy luật phát sinh, lan truyền, đường chỉ của các loài dịch hại chủ yếu làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất phẩm chất cây trồng nông nghiệp | BÒ GIÀO DUC VÀ ĐÀO TAO TRƯỜNG ĐAI HOC NÔNG NGHIÊP HÀ NÔI CHỦ BIÊN . HÀ QUANG HÙNG GIÁO TRÌNH DỊCH HỌC BẢO VỆ THỰC VẬT Dùng cho sinh viên Đại học chuyên ngành Bảo vệ thực vật và Cây trồng Hà Nội- 2008 Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội - Giáo trình Dịch học và Bảo vệ thực LỜINÓIĐẦU Môn Dịch học bảo vệ thực vật là một trong những môn học chuyên môn quan trọng của trưong trình đào tạo kỹ sư Nông học chuyên ngành Bảo vệ thực vật. Môn học Dịch học bảo vệ thực vật cung cấp những kiến thức co bản về thực tiễn về dịch học. Trong bảo vệ thực vật những quy luật phát sinh lan truyền đường chỉ của các loài dịch hại chủ yếu làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất phẩm chất cây trổng nông nghiệp. Môn học còn giúp người học phát hiện những yếu tố của môi trường và hoạt động sản xuất nông nghiệp của con người ảnh hưởng đến phát sinh phát triển của dịch hại trên co sở đó đề xuất biện pháp ngăn chặn phòng chống dịch hại kịp thời hợp lý. Xuất phát từ mục tiêu đào tạo và vị trí môn học trong quá trình biên soạn giải trình Dịch học Bảo vệ thực vật cán bộ giảng dạy bộ môn côn trùng khoa nông học đã cố gắng trình bày khoa học ngắn gọn cập nhật để người đọc tiếp thu và trích dẫn tài liệu tham khảo dễ dàng. Giải trình được phân công biên soạn như sau . Hà Quang Hùng . Hà Quang Hùng Hà Quang Hùng Hà Quang Hùng TS Đặng Thị Dung PGS. Ts Nguyễn Thị Kim Oanh TS Đặng Thị Dung PGS. TS Nguyễn Thị Kim Oanh TS Đặng Thị Dung PGS. TS Nguyễn Thị Kim Oanh . Hà Quang Hùng Chủ biên Chưong mở đầu ChưongI Chưong II Chưong III ChưongIV Chưong V Chưong VI Chưong VII Chưong VIII Chưong IX Một số nội dung và hình ảnh minh họa trong giáo trình được tham khảo trích dẫn chủ yếu từ các tài liệu tham khảo viết ở phần cuối giáo trình. Do điều kiện và thời gian có hạn cho nên trong biên soan giáo trình khó tránh khỏi thiếu sót. Chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc và đổng nghiệp để lần xuất bản kế tiếp sẽ hoàn chỉnh hon. Các tác giả. Trường Đại học Nông nghiệp Hà .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.