TAILIEUCHUNG - Giáo trình dịch học bào vệ thực vật part 6

Mật độ bọ xít tương đối cao, phá lúa đại trà, diện rộng. Lứa này quan trọng nhất đối với lúa chiêm xuân; Lứa 3: Từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7. Mật độ bọ xít khá cao, phá hại lúa mùa đại trà, diện rộng. Lứa này quan trọng nhất đối với vụ mùa; Lứa 4: Từ đầu, giữa tháng 8 đến giữa, cuối tháng 9, phá hại lúa mùa, diện hẹp | Theo tài liệu tổng kêt của Trạm BVTV Việt Bắc 1961 - 1971 bọ xít dài có thể có 5 lứa trong 1 năm Lứa 1 Từ giữa tháng 3 hoặc đầu tháng 4 đên cuối tháng 4 - đầu tháng 5. Bọ xít phá lúa chiêm xuân trỗ đợt này kéo dài Lứa 2 Từ giữa -cuối tháng 5 đên giữa tháng 6. Mật độ bọ xít tương đối cao phá lúa đại trà diện rộng. Lứa này quan trọng nhất đối với lúa chiêm xuân Lứa 3 Từ cuối tháng 6 đên đầu tháng 7. Mật độ bọ xít khá cao phá hại lúa mùa đại trà diện rộng. Lứa này quan trọng nhất đối với vụ mùa Lứa 4 Từ đầu giữa tháng 8 đên giữa cuối tháng 9 phá hại lúa mùa diện hẹp Lứa 5 Từ đầu tháng 10 đên giữa tháng 11. Mật độ thấp và phần lớn bị chêt còn một số sống qua đông trên cỏ. . Phương pháp điều tra dư tinh dư báo Chọn ruộng đại diện cho các giống thời vụ chân đất. mỗi ruộng điều tra 5 điểm chéo góc mỗi điểm 1 m2. Đếm số bọ xít có trên mét vuông điều tra Chú ý điều tra vào thời gian bọ xít phá hại nặng từ giữa tháng 4 đên giữa tháng 5 trong vụ chiêm và giữa tháng 9 đên đầu tháng 10 trong vụ mùa. Nhất là trên các trà lúa trỗ sớm hoặc chín muộn về cuối vụ thường bị bọ xít tập trung phá hại nặng Khi mật độ bọ xít ở giai đoạn chín sữa đạt 5-7 trưởng thành 1 m2 cần phòng trừ kịp thời . Biên pháp ngăn chăn phồng chống bo xit Vệ sinh đổng ruộng diệt trừ cỏ dại diệt bọ xít qua đông hoặc qua hè trong các lùm cây bằng biện pháp thủ công cơ giới hoặc đốt lửa Gieo cấy sớm một diện tích nhỏ để nhử bọ xít tập trung đên phá hại rổi dùng thuốc diệt trước khi chúng lan sang ruộng đại trà Tập trung cấy đúng thời vụ trên từng vùng rộng lớn để có kê hoạch theo dõi chủ động tổ chức phòng trừ. Có thể tổ chức đốt đuốc để bẫy diệt bọ xít trưởng thành ra rộ. Sử dụng thuốc hoá học phun trên lúa và cỏ dại khi mật độ đạt tới ngưỡng kinh tê Sử dụng các bó lá xoan ngâm nước giải một ngày cắm lên các cọc bố trí quanh ruộng để tập trung tiêu diệt bị xít vợt bắt hoặc phun thuốc. . Rầy náu Nilaparvata lugens Stal. . Các vu dỉch của rầy náu Năm 1958 rầy nâu phát sinh thành dịch phá

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.