TAILIEUCHUNG - Giáo trình dịch học bào vệ thực vật part 9

Bệnh thối nhũn bắp cải (Erwina carotovora H.) . Các vụ dịch đã xảy ra Gây hại quan trọng đối với các vùng trồng cải bắp phía Băc sv phía Nam, phá hại cả trên đồng ruộng cũng như trong quá trình vận chuyển v bảo quản trong kho . Quy luật diễn biến Bệnh thường xuất hiện trên đồng ruộng khi cây bắp cải đ v o cuốn, có thể phá hại từ phía trên rồi lan dần xuống phía dứơi hoặc từ phía dưới phát triển lên. | sinh sâu tơ Hardy 1938 Thomas and Ferguson 1989 . Đài Loan 1972 đã sử dụng ong Cotesia plutellae để trừ sâu tơ Talekar and Yang 1991 . Sử dụng chế phẩm B. thuringiensis nuớc chiết từ trừ sâu tơ Sun 1992 Hama 1992 Syed 1992 Leibee Savage 1992 Magaro Edelson 1990 Plapp et al. 1992 Andrews et al. 1992 Có thể phun các thuốc hoá học ở liều khuyến cáo nhu Abamectin Nockout Cyperkill Regent Sherpa. . Bệnh thối nhũn bắp cải Erwina carotovora H. . Các vụ dịch đã xảy ra Gây hại quan trọng đối với các vùng trổng cải bắp phía Băc svà phía Nam phá hại cả trên đổng ruộng cũng nhu trong quá trình vận chuyển và bảo quản trong kho . Quy luật diễn biến Bệnh thuờng xuất hiện trên đổng ruộng khi cây bắp cải đã vào cuốn có thể phá hại từ phía trên rổi lan dần xuống phía dứơi hoặc từ phía duới phát triển lên. khi gặp nhiệt độ cao và ẩm độ caothì toàn bộ lá đều bị thối nhũn Bệnh phát triển mạnh khi nhiệt độ 27-300C Trong vụ đông xuân bệnh thối lũn thuờng phá hại nhiều từ giữa vụ đến cuối vụ đặc biệt đối với bắp cải muộn Mua nhiêu ruộng thoát nuớc kém và khí hậu nóng ẩm là điều kiện thuận lợi cho bệnh phát triển Ruộng bắp cải bị sâu phá hại nhiều cũng là điều kiện tốt cho bệnh lây lan phá hại mạnh . Phương pháp DTDB Điều tra thuờng kỳ diễn biến bệnh trên đổng ruộng kết hợp với việc theo dõi diễn biến thời tiết và giai đoạn sinh truởng cây trổng để quyết định các biện pháp phòng trừ cho thích hợp Chọn ruộng đại diện cho giống thời vụ đất đai nền phân bón. Mỗi rụông điều tra 5 điểm chéo góc mỗi điểm điều tra toàn bộ số cây có trong 1m2 Chỉ tiêu điều tra là tính tỷ lệ cây bị bênh Cần đề phòng dịch xảy ra vào những tháng đầu mùa hè ở những ruộng trổng giống nhiễm ở giai đoạn bắp vào cuốn trong điều kiện mua nhiều và nóng ẩm Cần tiến hành phòng trừ khi 10 số cây bị bênh . Biện pháp phồng ngừa và dập dịch Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội - Giáo trình Dịch học và Bảo vệ thực vật. 128 Áp dụng chế độ luân canhcải bắp với lúa hoặc cây họ hòa thảo có tác dụng hạn chế

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.