TAILIEUCHUNG - Giáo trình dịch học bào vệ thực vật part 2

Bệnh truyền nhiễm (dịch hại là bệnh) phát sinh là kết quả của quá trình tác động phức tạp giữa cây trồng (ký chủ) vi sinh vật gây bệnh và điều kiện ngoại cảnh cho nên cây trồng và giai đoạn của cây trồng cả bệnh thuận lợi sẽ tạo điều kiện cho bệnh hại xuất hiện, lây lan và trở thành dịch khi điều kiện môi trường ngoại cảnh thuận lợi. | bệnh truyền nhiễm gây hại. Bệnh truyền nhiễm dịch hại là bệnh phát sinh là kết quả của quá trình tác động phức tạp giữa cây trổng ký chủ vi sinh vật gây bệnh và điều kiện ngoại cảnh cho nên cây trổng và giai đoạn của cây trổng cả bệnh thuận lợi sẽ tạo điều kiện cho bệnh hại xuất hiện lây lan và trở thành dịch khi điều kiện môi truờng ngoại cảnh thuận lợi. Thiếu một trong ba điều kiện co bản nói trên bệnh không thể phát sinh và cây trổng không thể bị bệnh đuợc. Bệnh phát sinh phát triển hàng loạt sảy ra một cách nhanh chóng tập trung trong một thời gian trên một phạm vi không gian rộng và gây tác hại nghiêm trọng cho sản xuất cây trông nông nghiệp ta gọi là dịch bệnh cây. Quy mô của dịch bệnh cây có thể hẹp hay rộng gọi là dịch bệnh cục bộ và dịch bệnh toàn bộ. - Thiên địch. Trong quá trình điều chỉnh các quần thể sinh vật thuờng biểu hiện tính chất khác biệt trong các bậc dinh duỡng chẳng hạn số luợng của các quần thể sinh vật tự duỡng ăn thịt bắt mổi ký sinh và sinh vật phân giải bị giới hạn bởi nguổn dự trữ tuong tự nhu yếu tố điều chỉnh phụ thuộc vào mật độ nên các đại diện của nhóm này nhất thiết có sự cạnh tranh theo Philip chia quan hệ cạnh tranh thành các dạng Cạnh tranh chua hoàn chỉnh cạnh tranh hoàn chỉnh siêu cạnh tranh. Ngoài quan hệ ký sinh bắt mổi ăn thịt quan hệ cạnh tranh trong các quần xã sinh vật còn tổn tại loại quan hệ khác là hộ sinh và cộng sinh. Mỗi loài sinh vật giữ một vị trí nhất định trong hệ sinh thái trở thành các mắt xích của dây truyền dinh duỡng hoặc mạng luới sinh duỡng. Mối quan hệ giữa chúng tuân theo quy luật hình tháp số luợng quy luật tự điều chỉnh. . Vai trò của hoạt động sản xuất của con người. - Hoạt động sản xuất của con nguời có ảnh huởng to lớn đến các loài dịch hại. Nó làm thay đổi thành phần và mật độ của dịch hại làm cho một số loài có thể bị tiêu diệt giảm đáng kể số luợng có thể di chuyển đến ruộng khác hệ sinh thái nông nghiệp khác để cu trú phát triển và tổn tại. - Hoạt động sống của con nguời còn tạo điều .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.