TAILIEUCHUNG - Giáo trình dịch học bào vệ thực vật part 10

Lê Đức Đồng. 1997. B−ớc đầu nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái của ốc bưu vàng (Pomacea sp.) hại lúa và biện pháp phòng trừ chúng. Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp. Trường Đại học Nông nghiêp I H Nội. 82 trang. 19. H Quang Hùng 1998. Giáo trình phòng trừ tổng hợp(IPM) NXBNN H Nội 1998 20. Phạm Bình . Sinh thái học côn trùng. NXB Giáo dục 1994 21. Lê Nam Hùng, Ho ng đức Nhuận. Ph−ơng pháp dự tính sâu ăn lá cây rừng. | 18. Lê Đức Đổng. 1997. Bước đầu nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh thái của ốc bươu vàng Pomacea sp. hại lúa và biện pháp phòng trừ chúng. Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp. Trường Đại học Nông nghiêp I Hà Nội. 82 trang. 19. Hà Quang Hùng 1998. Giáo trình phòng trừ tổng hợp IPM NXbNn Hà Nội 1998 20. Phạm Bình . Sinh thái học côn trùng. NXB Giáo dục 1994 21. Lê Nam Hùng Hoàng đức Nhuận. Phương pháp dự tính sâu ăn lá cây rừng. Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật 1980. 22. Nguyễn Thế Hùng. 2001. Ngô lai và kỹ thuật thâm canh NXBNN 23. Hà Quang Hùng 1998. Phòng trừ tổng hợp dịch hại Côn trùng nông nghiệp. 119 trang. Nhà xuất bản nông nghiệp. 24. Lương Minh Khôi 1999. Phòng trừ sâu bệnh hại mía. Nxb. Nông nghiệp Hà Nội. 25. Pham Văn Lầm . Nhận dạng và bảo vệ những thiên địch chính trên ruộng lúa .Nhà xuất bản nông nghiệp 1994. 26. Phạm Văn Lầm. Danh lục các loài sâu hại lúa và thiên địch của chúng ở Việt Nam. Nhà xuất bản nông nghiệp 1997. 27. Vũ Triệu Mân Lê Lương Tề 2003. Giáo trình Bệnh cây . NXBNN. 2003. 28. Vũ Triệu Mân 2003. Chuẩn đoán nhanh bệnh hại thực vật. NXBnN 2003 29. Nguyễn Trần Oánh. Hoá bảo vệ thực vật . NXBnông nghiệp 1997. 30. Nguyễn Đức Quang 1997. Nhận xét bước đầu về sâu đục thân mía vùng miền Đông Nam bộ . T c BVTV số 2 tr. 11-15. 31. Phạm Bình Quyền Lê Đình Thái .1972. Sinh thái học côn trùng nXbkhkt 1972 32. Lê Song Dự Đoàn Thị Thanh Nhàn 1996. Giáo trình cây công nghiệp. Nxb. Nông nghiệp Hà Nội. 33. Trần Văn Sỏi 1995. Kỹ thuật trổng mía ở vùng đổi núi. Nxb. Nông nghiệp Hà Nội. 34. Lê Lương Tề 1977. Giáo trình bệnh cây . NXBNN1977 35. Nguyễn Công Thuật. Phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại cây trồng nghiên cứu và ứng dụng. NXB nông nghiệp 1996. 36. Nguyễn Trường Thành Nguyễn Thị Me Vũ Lữ Vũ Đình Lư Trần Ngọc Hân Nguyễn Thị Hổng Vân và Cù Thị Thanh Phúc. 2004. Nghiên cứu ảnh hưởng của sinh vật lạ ốc bươu vàng tới môi trường sinh thái và đề xuất biện pháp phòng trừ. Viện Bảo vệ thực vật Đề tài cấp bộ. 37. Tạ Huy Thịnh Trương Xuân Lam .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.