TAILIEUCHUNG - Giáo trình dịch học bào vệ thực vật part 5

Theo tài liệu tổng kết của Trạm BVTV Việt Bắc 1961 - 1971, bọ xít dại có thể có 5 lứa trong 1 năm: Lứa 1: Từ giữa tháng 3 hoặc đầu tháng 4 đến cuối tháng 4 - đầu tháng 5. Bọ xít phá lúa chiêm xuân trỗ (đợt n y kéo d i); Lứa 2: Từ giữa cuối tháng 5 đến giữa tháng 6. | Sự tác động không thuận lợi Sự tác động thuận lợi Hình Sơ đổ về ảnh hưởng của các nhân tố môi trường và tính trạng di truyền tới số lượng của chủng quần Theo Olli Emerson O. Park và Schmidt . Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội - Giáo trình Dịch học và Bảo vệ thực xuống rất nhanh. Ngoài ra những nghiên cứu về biến động số luợng côn trùng cho phép chúng ta dựa trên cơ sở mối quan hệ giữa yếu tố ngoại cảnh với sự biến động số luợng của các loài côn trùng trong tự nhiên mà có thể dự tính dự báo ngắn hạn hay dài hạn cho một vùng sinh thái nhất định. Chẳng hạn nhu tác động của yếu tố khí hậu thời tiết lên biến động số luợng của côn trùng bằng mô hình toán học đổ thị khí hậu đổ sinh khí hậu đổ để phán đoán cho sự biến động của một loài sinh vật nào đó trong hệ sinh thái nhất định. Toàn bộ phức hệ các nhân tố tác động quyết định mật độ chủng quần có thể trình bày duới dạng sơ đổ trên đây Hình . 2. CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐEN BIẾN ĐỘNG số LƯỢNG CHỦNG QUẦN DỊCH HẠI Quá trình sinh truởng phát triển điều chỉnh số luợng của chủng quần là động lực học của chủng quần. Các nhân tố tác động lên hoạt động của chủng quần đuợc chia làm 2 loại Nhân tố thay đổi không phụ thuộc mật độ và nhân tố điều hoà phụ thuộc mật độ . Nhân tố thay đổi không phụ thuộc mật độ nhu khí hậu thời tiết. Còn những tác động của con nguời là nhân tố chỉ tác động làm thay đổi mật độ của chủng quần và khi mật độ của chủng quần tăng hay giảm thì không ảnh huởng trở lại nhân tố đó. Còn nhân tố điều hoà phụ thuộc mật độ gổm những yếu tố hữu sinh là nhân tố tác động lên chủng quần côn trùng làm tăng hoặc giảm số luợng chủng quần. Và khi mật độ chủng quần tăng hay giảm thì tác động trở lại nhân tố đó ảnh huởng trực tiếp . Nhân tố điều hoà đuợc thực hiện theo nguyên tắc của mối liên hệ nguợc Vũ Quang Côn 1996 Piter 1975 . . Tác động của nhân tố thay đổi . Tác động trực tiếp Một số tác giả cho rằng yếu tố giới hạn đầu tiên của một cơ thể sinh vật là điều kiện thời tiết. Tác động trực tiếp của từng yếu tố .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.