TAILIEUCHUNG - Giáo trình dịch học bào vệ thực vật part 3

Bảng 2: Diện tích ruộng theo các mật độ sâu điều tra Kí chủ Lúa mùa muộn Gối rạ Rạ đống Mạ chiêm sớm Diện tích (mẫu Bắc Bộ) 20 185 185 21 Diện tích được tính cùng mật độ sâu số lượng % 20 Mật độ sâu trung bình (con/m2) | 3. Số liệu điều tra ngày 12 10 của sâu đục thân trên đổng ruộng HTX Ninh Hiệp nhu sau Ngày điều tra Nguời điều tra Thời tiết Bảng 1 Kết quả điều tra tiến độ phát dục của sâu ngày 12 10-HTX Ninh Hiệp Ký chủ Esâu Số luạng sâu ở các tuổi Nhộng Vỏ nhộng Trứn g 1 2 3 4 5 Sl TL Sl TL Sl TL Sl TL Sl TL Sl TL Sl TL Sl TL Lúa mùa muộn 21 4 19 15 71 5 2 9 5 Gối rạ 23 1 4 4 19 82 6 3 13 Rạ đống 10 2 20 4 40 4 40 Mạ chiêm sớm 11 11 100 Bảng 2 Diện tích ruộng theo các mật độ sâu điều tra Kí chủ Diện tích mẫu Bắc Bộ Diện tích đuợc tín h cùng mật độ sâu Mật độ sâu trung bình con m2 số luợng Lúa mùa muộn Gối rạ Rạ đống Mạ chiêm sớm 20 185 185 21 20 Địa điểm Lứa sâu Tên sâu Tên giống Bảng 3 Kết quả điều tra thiệt hại Ngày điều tra Địa điểm Ngày gieo Ngày cấy Cộng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội - Giáo trình Dịch học và Bảo vệ thực vật. 32 SỐ thứ tự khóm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tổng số dảnh hại 1 3 Tổng số dảnh điều tra 10 9 Số khóm 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Tổng số dảnh hại Tổng số dảnh điều tra Dựa vào tỉ lệ diện tích đã biến đổi cùng mật độ sâu và tỉ lệ tuổi sâu từng kì chủ điều tra ta tính đuợc chung của tuổi sâu trên đổng ruộng X S X T S diện tích đã biến đổi theo mật đ10 gâu. T tỉ lệ tuổi sâu trên từng trà t tỉ lệ tuổi trên toàn bộ cánh đổng Tỉ lệ tuổi 1 chung trên đổng ruộng 100 gg0 2 Tỉ lệ tuổi 2 chung trên đổng ruộng Tỉ lệ tuổi 3 chung trên đổng ruộng 20 X 18 .1 _ . --- ------ 100 40 X 100 Tỉ lệ tuổi 4 chung trên đổng ruộng 72 .4 X 40 X 18 .1 19 X n ---------------- ------------------ 12 . 1 100 Tỉ lệ tuổi 5 chung trên đổng ruộng 82 .6 X 72 .4 71 .4 X Arrt ------------------ ------------------------ 66 .4 100 Tỉ lệ nhộng chung trên đổng ruộng 13 X 72 .4 1ÕÕ Tỉ lệ vỏ nhộng chung trên đổng ruộng 0 8 Từ kết quả tính toán trên ta dự tính thời gian phát sinh của biến thái nhu sau Qua điều tra ngày 12 10 1981 trên đổng ruộng sâu đục thân chủ yếu đang ở giai đoạn .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.