TAILIEUCHUNG - Giáo trình dịch học bào vệ thực vật part 7

Vùng Đông bằng – Trung du Bắc bộ và khu 4 cũ, bệnh phát sinh nhiều vào các tháng 2,3,4 v 10,11,12. Vùng núi phía bắc bệnh phát triển nặng vào các tháng 5,6,7,8. ẩm độ đất và không khí cao là điều kiện thuận lợi cho bệnh phát triển. Trường hợp đất khô hạn nhưng ẩm độ không khí cao thì tác hại của bệnh càng nặng và năng suất giảm nhiều vì cây ngô bị khô héo nhanh hơn. | Vùng Đông bằng - Trung du Bắc bộ và khu 4 cũ bệnh phát sinh nhiều vào các tháng 2 3 4 và 10 11 12. Vùng núi phía bắc bệnh phát triển năng vào các tháng 5 6 7 8. Âm độ đất và không khí cao là điều kiện thuận lợi cho bệnh phát triển. Truờng hợp đất khô hạn nhung ẩm độ không khí cao thì tác hại của bệnh càng năng và năng suất giảm nhiều vì cây ngô bị khô héo nhanh hơn. Bệnh phát sinhvào thời kỳ cây ngô vuơn cao đặc biệt sau khi ngô trỗ cờ đến chín sáp. Bệnh phát triển mạnh trên các lá già yếu các cây ngô phát triển kém trên ruộng trổng ngô đất xấu đất bí phân bón ít không cân đối trổng dày Các giống ngô địa phuơng nhu giống tẻ đỏ nếp trắng nhiễm bệnh trung bình. các giống ngô lai nhu LVN-20 TSB2 Nhiệt độ thích hợp cho bệnh phát triển từ 18-250C. Mật độ cây càng nhiều bệnh càng phát triển mạnh hơn Phương pháp DTDB Điều tra thuờng kỳ diễn biến bệnh trên đổng ruộng kết hợp với việc theo dõi diễn biến thời tiết và giai đoạn sinh truởng cây trổng để quyết định các biện pháp phòng trừ cho thích hợp Chọn ruộng đại diện cho giống thời vụ đất đai nền phân bón. Mỗi rụông điều tra 5 điểm chéo góc mỗi điểm điều tra toàn bộ số lá của 3 cây ngẫu nhiên Chỉ tiêu điều tra là tính tỷ lệ lá bị bệnh và chỉ số bệnh Phân cấp bệnh theo thang phân cấp sau Lá bị bệnh cấp 1 1 diện tích lá bị bệnh Lá bị bệnh cấp 3 1- 5 diện tích lá bị bệnh Lá bị bệnh cấp 5 5- 25 diện tích lá bị bệnh Lá bị bệnh cấp 7 25- 50 diện tích lá bị bệnh Lá bị bệnh cấp 9 50 diện tích lá bị bệnh Cần đề phòng dịch xảy ra ở những ruộng trổng giống nhiễm ở giai đoạn ngô trỗ cờ đến chín Cần tiến hành phòng trừ khi 30 số lá bị nhiễm bênh ở giai đoạn loa kèn . Biên pháp phòng ngừa và đáp dỉch Gieo trổng ngô vào các thời vụ thích hợp để tránh các cao điểm của bệnh trổng vào đầu tháng 9 tới giữatháng 10 trổng muộn trong tháng 11 bị hại nặng Tuyển chọn và trổng các giống ngô chống bệnh. trổng ở đất cao không bị ngập úng Thu nhặt và xử lý tàn du cây ngô sau các vụ thu hoach để hạn chế nguổn bệnh lây lan sangcác vụ sau

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.