TAILIEUCHUNG - MẪU GIẤY PHÉP VẬN TẢI LOẠI C

MẪU GIẤY PHÉP VẬN TẢI LOẠI C (Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Bộ GTVT) | MẪU GIẤY PHÉP VẬN TẢI LOẠI C Ban hành kèm theo Thông tư số 23 2012 TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Bộ GTVT 1. Tên và địa chi doanh nghiệp vận tải GIẤY PHÉP VẶN TẢI LOẠI c CẬP CHO PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI HÀNG HÓA TRÊN CÁC TUYẾN GIỮA KHU vực BIÉN GIỚI HAI Nước CỎ HIỆU Lực MỘT LẰN ĐI VÀ VỀ TRONG NĂM c WWW Síp I 2. Biển sẻ xe 3. Thời hạn có hiệu lựccủa giấy phép Từ đến. 4. Tải trọng phươngíiộn vận chuyển 5. Tuyền vận chuyên . . Từ Ễ. 6. Hành trình và điềm nhận làng trả hàng 7. Cơ quan cấp phép đóng dấu 8. Ngày cấp giấy Cơ quan quản lý vận tải tại cua khâu ký đóng dấu 3ẾÌIEH 9. Cơ qua Ị quảp lý vận tấĩ taiWij khẩu phía Trung Quốc kiềm tra. ký đóngidáu I 10. Cơ quan .quản lý vận tải tại cửa khầu phía Việt Nam kièrn tra ký đóng dấu Nhập cảnh aÌ uất cảnh SỐ Bộ GIAO THÔNG VẬN TÀI NƯỚC CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Dấu chuyên dùng cho giáy phép vận tái Bộ GIAO THÔNG VẬN TẢI NƯỚC CỘNG HÒA NHẮN DÂN TRUNG HỌA Dấu chuyên dùng cho giấy phép vận tài đến Xuất cảnh IW Nhập cảnh Năm CHN VN GHI CHÚ - Phương tiện vận tải hành khách bao gồm cả khách du lịch hàng hóa định kỳ hoặc không định kỳ và xe công vụ giữa hai nước phải có giấy phép vận tải đường bộ quốc tế và hoạt động trên các tuyến đường bộ được hai nước mở cho vận tải đường bộ quốc tế. - Giấy phép này viết bằng tiếng Việt và tiếng Trung. Xe ô tô phải mang theo giấy phép này và phải chịu sự kiểm tra kiểm soát của cơ quan có thẩm quyền. - Giấy phép này chỉ dành riêng cho phương tiện vận tải hành khách bao gồm cả khách du lịch và hàng hóa đường bộ quốc tế và xe công vụ không thay cho giấy phép vận tải đường bộ trong nước của mỗi nước và không được chuyển nhượng cho người thứ ba sử dụng. - Người lái xe hoạt động trên lãnh thổ hai nước Việt - Trung phải tuân theo Luật pháp quốc gia quản lý hành chính quy định về vận tải đường bộ và quy tắc giao thông của nước bên kia. nTidE

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.