TAILIEUCHUNG - Truyện kiếm hiệp - Duy ngã độc tôn phần 5/7

Duy ngã độc tôn Nguyên tác: Trần Thanh Vân Hồi thứ 17: bày trận thất tinh giữ cốc khẩu thiêu hủy tổng dàn bọn ác ma | duy ngậ độc tôn -W í ồ Ậ í ờ bAv 7Tj Ị BAY i RAN THAT TỈNH GIỮ cốc r KHAU THIÊU DÀN BỌN Ác MA 7 . . _ LINH LINH cũng nghĩ the. nen hãng. VỌỈ miệng nói ra f J Kiêu Kim Ngọc í C ong phu của Ììgươi cao í há m là bao mà doi giô ỉ chúng ta Ngươi nghĩ chỉ có mói mifỉh 5 TRẦN THANH VÂN ngươi có được cóng phu tuyệt thê của Vó Song môn hay sao Đế ta cho ngươi nêm thử Thiên CựỢng ctíỉ cóng cho ngươi biết lợi hại. Này lình thế lập tức xoay chuyền nhanh không thể tưởng. Vừa nghe Mai Linh Linh nói xong. Kiêu Kim Ngọc lức lái mật. ném một lia nhịn sác lẻm ye phía Tiết Thu Phàm đoạn nhếch mep cười ám h ic m. Kế đó kiêu1 K im Ngọc h ướng vé cứa đại sanh cửờigíiủ một tiêng và vỗ vào tay ngai ghế â đang ngòi một cái. Lạp tức cá Ricu Kini Ngọc lan ngai ghế Hên tụt xtíôhg mất hút dưới nén nhà ngay lỉựớc cái nhìn ngỡ ngàng củã Tiét Thu Phàm và Mai Linh Lính. Làm cho một ngộn chỉ kinh cua 6 DUY NGẲ ĐỘG TÓN Mai Lỉnh Linh vửa phóng ra đám vào khoảng khóng vó định. Biết là có biên. Tiết Thu Phàm không thể nào quên những cái óng dóhg phóng ra độc hóa của bọn giáo dò Chính Nghĩa giáo cũng như chàng không the không lựu tám đen cái nhìn cúạ Kiêu Kim Ngọc hướng vé cửa đại sanh trước khi ã ta phcát đông cơ quan 1 làm cho cá à lản ghê đêu biên mâĩ. Chàng vội vàng đữa tav ra. choàng ngang lưng ciia Mai Linh Linh và lận lực bình sinh thi triển thán pháp thượng thừa lao vút lên cao. dến .tận tran dại sảnh. May thay cho tâm cơ nhanh nhạy cúa chàng vì khi TTót Thu Phàm và Mai Linh Linh đà an thân bén trén Wran cùa dại sành khi dưa mát nhìn Ềbt TRẤN THANH VÁN XIIÔng cà hai đã phái kinh hoàng trước hàng chục ngọn- lứa xanh lè chứa đay khí dộc cuỏn trọn vào vi trí cúa hai người vừa đứng lúc nãy. N h ững ngọn lửa này là do hà ng chục lên giáo đô đứng ẩn hai bên vách dạ i sảnh. k h úát vào n h ữrig bức vách giá do cơ quan phát động đã mở toác ra và cùng mot lúc chứng heo hiệu lênh cùa Cuống Quái đang sừng sửng dứng ngay cíĩa đại sânh hạ lẹnh bằng thủ hiệu. c Khi thảy dòn công kích bâỉ ngờ la thê

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.