TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu kinh doanh phần 10

Lựa chọn kỹ thuật thống kê phù hợp - Loại câu hỏi nghiên cứu cần được trả lời - Số lượng biến - Loại thước đo lường biến - Kiểm định tham số và kiểm định phi tham số | PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH DOANH & CÁCH VIẾT LUẬN ÁN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG 17: PHÂN TÍCH ĐƠN BIẾN Phát biểu giả thuyết: Thế nào là một giả thuyết? Giả thuyết nguyên trạng và giả thuyết nghịch Kiểm định giả thuyết: Quy trình kiểm định Quyết định giả thuyết thống kê Chọn ra mẫu điều tra từ tổng thể Xác định các tham số mẫu cần kiểm định Xác định mức ý nghĩa Vận dụng luật quyết định để quyết định bác bỏ hay chấp nhận giả thuyết cần kiểm định CHƯƠNG 17: PHÂN TÍCH ĐƠN BIẾN Phát biểu giả thuyết: Sai lầm loại I và sai lầm loại II: Sai lầm loại I: từ chối giả thuyết đúng Sai lầm loại II: chấp nhận giả thuyết sai Không có sai lầm xảy ra nếu như giả thuyết nguyên trạng là đúng và chúng ta chấp nhận nó, hoặc giả thuyết nguyên trạng là sai và chúng ta từ chối nó. CHƯƠNG 17: PHÂN TÍCH ĐƠN BIẾN Lựa chọn kỹ thuật thống kê phù hợp Loại câu hỏi nghiên cứu cần được trả lời Số lượng biến Loại thước đo lường biến Kiểm định tham số và kiểm định phi tham số CHƯƠNG 17: PHÂN TÍCH ĐƠN BIẾN Phân phối Student Ước lượng khoảng tin cậy Kiểm định giả thiết CHƯƠNG 17: PHÂN TÍCH ĐƠN BIẾN Kiểm định Chi-Square Hình thành giả thuyết và quyết định tần suất kỳ vọng Quyết định mức ý nghĩa thích hợp Tính giá trị 2 bằng việc sử dụng tần suất quan sát từ mẫu và tần suất kỳ vọng Quyết định chấp nhận hay bác bỏ giả thuyết bằng cách so sánh giá trị 2 vừa tính được với giá trị 2 tới hạn dựa vào mức ý nghĩa thích hợp CHƯƠNG 17: PHÂN TÍCH ĐƠN BIẾN Kiểm định giả thuyết về tỷ lệ CHƯƠNG 18: PHÂN TÍCH SONG BiẾN Khái quát về phân tích song biến Kiểm định sự khác biệt giữa hai biến Bảng chéo & kiểm định Chi-square Kiểm định t – so sánh giữa hai giá trị trung bình Bước 1: Phát biểu giả thuyết Bước 2: Xác định đại lượng thống kê t CHƯƠNG 18: PHÂN TÍCH SONG BiẾN Kiểm định sự khác biệt giữa hai biến Kiểm định t – so sánh giữa hai giá trị trung bình Bước 3: Quyết định mức sai số ý nghĩa và xác định giá trị tới hạn Bước 4: Vận dụng luật từ chối để bác bỏ hay chấp nhận giả thuyết Kiểm định Z – so sánh giữa hai tỷ lệ Bước 1: Phát biểu giả thuyết Bước 2: Xác định đại lượng thống kê Z CHƯƠNG 18: PHÂN TÍCH SONG BiẾN Bước 3: Quyết định mức sai số ý nghĩa và xác định giá trị tới hạn Bước 4: Vận dụng luật từ chối để bác bỏ hay chấp nhận giả thuyết Phân tích phương sai (ANOVA)