TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu kinh doanh phần 8

Trình bày bảng câu hỏi như thế nào? - Đừng bao giờ in bảng câu hỏi quá dày đặc - Ngắn gọn về nội dung, nhỏ nhắn về hình thể - Cẩn thận khi đặt tựa đề, in ấn hấp dẫn nhưng không gây ra sai biệt do ảnh hưởng của tựa đề - Đối với những bảng câu hỏi khá dài, sử dụng các mục đề chính, mục đề phụ thật rõ ràng, logic nhằm giúp người ta dễ nắm được nội dung từng phần & nội dung toàn bộ bảng câu hỏi . | PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH DOANH & CÁCH VIẾT LUẬN ÁN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG 11: THIẾT KẾ BẢNG CÂU HỎI ĐIỀU TRA Trình bày bảng câu hỏi như thế nào? Đừng bao giờ in bảng câu hỏi quá dày đặc Ngắn gọn về nội dung, nhỏ nhắn về hình thể Cẩn thận khi đặt tựa đề, in ấn hấp dẫn nhưng không gây ra sai biệt do ảnh hưởng của tựa đề Đối với những bảng câu hỏi khá dài, sử dụng các mục đề chính, mục đề phụ thật rõ ràng, logic nhằm giúp người ta dễ nắm được nội dung từng phần & nội dung toàn bộ bảng câu hỏi CHƯƠNG 11: THIẾT KẾ BẢNG CÂU HỎI ĐIỀU TRA Nên kiểm nghiệm bảng câu hỏi như thế nào? Nhờ người có kinh nghiệm hơn đọc và góp ý Kiểm nghiệm bảng câu hỏi với 1 nhóm người tương tự như đối tượng sẽ phỏng vấn sau này Xem xét, tổng kết và rút ra những kết luậb về nội dung và hình thức bảng câu hỏi sau khi qua kiểm nghiệm để quyết định Nên điều chỉnh bảng câu hỏi hay không? CHƯƠNG 12: THIẾT KẾ VÀ QUI TRÌNH CHỌN MẪU ĐIỀU TRA Chọn mẫu là gì? Tại sao phải điều tra chọn mẫu Lý do tính thực tiễn Lý do tính chính xác và tin cậy Lý do tính khả thi CHƯƠNG 12: THIẾT KẾ VÀ QUI TRÌNH CHỌN MẪU ĐIỀU TRA Qui trình chọn mẫu Xác định tổng thể mục tiêu Lựa chọn danh sách chọn mẫu Quyết định phương pháp chọn mẫu Hoạch định quy trình chọn mẫu các đơn vị mẫu Quyết định cỡ mẫu Lựa chọn các đơn vị của mẫu CHƯƠNG 12: THIẾT KẾ VÀ QUI TRÌNH CHỌN MẪU ĐIỀU TRA Các kỹ thuật chọn mẫu Một số kỹ thuật chọn mẫu phi xác suất: Chọn mẫu thuận tiện Chọn mẫu có mục đích Chọn mẫu theo chỉ tiêu Chọn mẫu liên hoàn CHƯƠNG 12: THIẾT KẾ VÀ QUI TRÌNH CHỌN MẪU ĐIỀU TRA Các kỹ thuật chọn mẫu Một số kỹ thuật chọn mẫu xác suất: Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản Chọn mẫu có hệ thống Chọn mẫu theo nhóm Chọn mẫu theo cụm CHƯƠNG 12: THIẾT KẾ VÀ QUI TRÌNH CHỌN MẪU ĐIỀU TRA Thế nào là thiết kế mẫu thích hợp Mức độ chính xác Nguồn lực Thời gian Hiểu biết trước về tổng thể Phạm vi nghiên cứu toàn quốc hay địa phương Nhu cầu về phân tích thống kê CHƯƠNG 13: QUYẾT ĐỊNH CỠ MẪU Cỡ mẫu và sai biệt CHƯƠNG 13: QUYẾT ĐỊNH CỠ MẪU Quyết định cỡ mẫu Những yếu tố ảnh hưởng đến việc quyết định cỡ mẫu: Sự khác biệt của tổng thể Sai số Độ tin cậy CHƯƠNG 13: QUYẾT ĐỊNH CỠ MẪU Quyết định cỡ mẫu Ước lượng cỡ mẫu: Ước lượng độ lệch chuẩn của tổng thể Phán quyết về sai số có thể chấp nhận được Quyết định độ tin cậy của dự báo