TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu kinh doanh phần 5

- Thế nào là quan sát khoa học? Phục vụ mục đích tìm tòi, nghiên cứu Được hoạch định một cách có hệ thống Được ghi chép một cách có hệ thống và liên quan đến những giả thuyết chung hơn là phản ánh một sự tò mò, và Có kiểm tra và kiểm soát về giá trị và độ tin cậy khi quan sát | PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH DOANH & CÁCH VIẾT LUẬN ÁN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG 7: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU QUAN SÁT Thế nào là quan sát khoa học? Phục vụ mục đích tìm tòi, nghiên cứu Được hoạch định một cách có hệ thống Được ghi chép một cách có hệ thống và liên quan đến những giả thuyết chung hơn là phản ánh một sự tò mò, và Có kiểm tra và kiểm soát về giá trị và độ tin cậy khi quan sát Những gì có thể quan sát? CHƯƠNG 7: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU QUAN SÁT Đặc điểm của phương pháp nghiên cứu quan sát Các phương thức thực hiện nghiên cứu quan sát Quan sát hành vi con người Quan sát hiện diện Quan sát ẩn diện Quan sát trực tiếp hay quan sát thụ động CHƯƠNG 7: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU QUAN SÁT Các phương thức thực hiện nghiên cứu quan sát Quan sát những trạng thái xã hội Quan sát thành phần tham dự Quan sát địa điểm Quan sát mục đích Quan sát hành vi xã hội Quan sát tần suất và độ dài thời gian CHƯƠNG 7: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU QUAN SÁT Các phương thức thực hiện nghiên cứu quan sát Quan sát đối tượng hữu hình Quan sát bằng máy móc CHƯƠNG 8: LỰA CHỌN THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU Tổng quan về thiết kế nghiên cứu Thiết kế nghiên cứu bao gồm thiết kế và thu thập, đo lường và phân tích dữ liệu. Thiết kế nghiên cứu là kế hoạch, cấu trúc và chiến lược nghiên cứu nhằm trả lời những câu hỏi nghiên cứu và kiểm soát sự thay đổi Kế hoạch nghiên cứu là một chương trình nghiên cứu bao gồm các chi tiết mà nhà nghiên cứu làm từ giai đoạn xây dựng giả thiết cho đến giai đoạn phân tích dữ liệu sau cùng CHƯƠNG 8: LỰA CHỌN THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU Tổng quan về thiết kế nghiên cứu Cấu trúc nghiên cứu là những chi tiết liên quan đến hoạt động của các biến số Chiến lược nghiên cứu bao gồm các phương pháp được sử dụng để thu thập và phân tích dữ liệu. Nói cách khác, chiến lược nghiên cứu được hiểu như là cách thức để đạt mục tiêu nghiên cứu và làm thế nào để vấn đề nghiên cứu được giải quyết. CHƯƠNG 8: LỰA CHỌN THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU Tổng quan về thiết kế nghiên cứu Việc lựa chọn thiết kế nghiên cứu có thể xem xét từ nhiều góc độ khác nhau: Góc độ làm sáng tỏ vấn đề nghiên cứu Nhìn từ góc độ mục tiêu nghiên cứu Nhìn từ góc độ phương pháp Nhìn từ góc độ thời gian Nhìn từ góc độ môi trường (hay không gian) Nhìn từ góc độ phạm vi nghiên cứu CHƯƠNG 8: LỰA CHỌN THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU Lựa chọn thiết kế nghiên cứu dựa vào mức độ: Tóm lượt qui trình nghiên cứu: Xác định vấn đề nghiên cứu Thiết kế nghiên cứu Chọn mẫu nghiên cứu Thu thập số liệu Xử lý và phân tích số liệu Kết luận và báo cáo kết quả nghiên cứu CHƯƠNG 8: LỰA CHỌN THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU Lựa chọn thiết kế nghiên cứu dựa vào mức độ: Lưạ chọn thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu khám phá Nghiên cứu chính thức CHƯƠNG 8: LỰA CHỌN THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU Lựa chọn thiết kế nghiên cứu dựa vào mục tiêu: Tóm lượt mục tiêu nghiên cứu Mô tả đặc điểm và tính chất của vấn đề Giải thích mối quan hệ giữa các biến số Lựa chọn thiết kế nghiên cứu Nghiên cứu mô tả Nghiên cứu giải thích (nghiên cứu quan hệ nhân quả)