TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu kinh doanh phần 1

Nghiên cứu môi trường kinh doanh của doanh nghiệp giúp cho lãnh đạo doanh nghiệp chủ động trong mọi tình huống có thể xảy ra trong hoạt động của mình, từ đó có các chính sách, biện pháp phù hợp. | PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH DOANH & CÁCH VIẾT LUẬN ÁN TỐT NGHIỆP MỤC LỤC Phần 1: Giới thiệu Vai trò của nghiên cứu kinh doanh và luận án tốt nghiệp của sinh viên Tổng quan về qui trình nghiên cứu Phần 2: Khởi đầu qui trình nghiên cứu Xác định vấn đề và cách lập đề nghị nghiên cứu Nghiên cứu khám phá và phân tích định tính. TS. Nguyễn Minh Kiều MỤC LỤC Phần 3: Thiết kế nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu dữ liệu thứ cấp Phương pháp nghiên cứu điều tra Phương pháp nghiên cứu quan sát Lựa chọn thiết kế nghiên cứu TS. Nguyễn Minh Kiều MỤC LỤC Phần 4: Xây dựng hệ thống đo lường các biến số Khái niệm và phương pháp đo lường các biến số Đo lường thái độ Phần 5: Thu thập dữ liệu nghiên cứu Thiết kế bảng câu hỏi điều tra Thiết kế và qui trình chọn mẫu điều tra Quyết định cỡ mẫu Thực hiện điều tra TS. Nguyễn Minh Kiều MỤC LỤC Phần 6: Phân tích số liệu và trình bày kết quả nghiên cứu Biên tập và mã hóa số liệu Khái quát về phân tích số liệu & thống kê mô tả Phân tích đơn biến Phân tích song biến Phân tích đa biến Trình bày kết quả nghiên cứu TS. Nguyễn Minh Kiều CHƯƠNG 1: Phạm vi và vai trò của nghiên cứu kinh doanh Định nghĩa nghiên cứu kinh doanh: “là quá trình thu thập, ghi chép, phân tích dữ liệu một cách có hệ thống, có mục đích nhằm hỗ trợ cho việc ra quyết định kinh doanh” Nghiên cứu lý thuyết và nghiên cứu ứng dụng TS. Nguyễn Minh Kiều CHƯƠNG 1: Giá trị của nghiên cứu kinh doanh Khi nào cần nghiên cứu kinh doanh? Giới hạn về thời gian Khả năng thu thập dữ liệu Tính chất của quyết định Lợi ích với chi phí bỏ ra Những đề tài chính yêu trong nghiên cứu kinh doanh TS. Nguyễn Minh Kiều Những đề tài chính yêu trong nghiên cứu kinh doanh Nghiên cứu tổng quát về kinh tế, kinh doanh và doanh nghiệp Dự báo ngắn hạn (dưới 1 năm) Dự báo dài hạn (trên 1 năm) Nghiên cứu xu hướng của doanh nghiệp hoặc ngành Nghiên cứu giá cả và lạm phát Nghiên cứu môi trường kinh doanh toàn cầu TS. Nguyễn Minh Kiều Những đề tài chính yêu trong nghiên cứu kinh doanh Nghiên cứu về tài chính và kế toán Dự báo khuynh hướng của lãi suất Tiên đoán giá trị hàng hóa, cổ phiếu và trái phiếu Nghiên cứu các phương án hình thành nguồn vốn Nghiên cứu liên quan đến sát nhập và thôn tín doanh nghiệp Nghiên cứu quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro Nghiên cứu sự tác động của thuế khoá TS. Nguyễn Minh Kiều Những đề tài chính yêu trong nghiên cứu kinh doanh Nghiên cứu về tài chính và kế toán Phân tích doanh mục đầu tư Nghiên cứu về các tổ chức tài chính Nghiên cứu về lợi nhuận kỳ vọng Mô hình định giá tài sản vốn Nghiên cứu rủi ro tính dụng Phân tích chi phí TS. Nguyễn Minh Kiều