TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu kinh doanh phần 6

- Lựa chọn thiết kế nghiên cứu dựa vào phương pháp: Tóm tắt ưu, nhược điểm từng phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu dữ liệu thứ cấp Nghiên cứu điều tra Nghiên cứu quan sát | PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH DOANH & CÁCH VIẾT LUẬN ÁN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG 8: LỰA CHỌN THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU Lựa chọn thiết kế nghiên cứu dựa vào phương pháp: Tóm tắt ưu, nhược điểm từng phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu dữ liệu thứ cấp Nghiên cứu điều tra Nghiên cứu quan sát CHƯƠNG 8: LỰA CHỌN THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU Lựa chọn thiết kế nghiên cứu dựa vào phương pháp: Lựa chọn thiết kế nghiên cứu Bước 1: Lựa chọn loại dữ liệu nghiên cứu sẽ sử dụng Bước 2: Lựa chọn phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp Bước 3: Lựa chọn công cụ điều tra. Phỏng vấn cá nhân Phỏng vấn qua điện thoại Gửi bảng câu hỏi điều tra CHƯƠNG 8: LỰA CHỌN THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU Lựa chọn thiết kế nghiên cứu dựa vào phương pháp: Lựa chọn thiết kế nghiên cứu (tiếp theo) Bước 3: Căn cứ cho sự lựa chọn công cụ điều tra Qui mô mẫu điều tra Địa bàn thực hiện điều tra Sự phức tạp của dữ liệu cần điều tra Thời gian cho phép thực hiện điều tra Ngân sách dành cho cuộc điều tra CHƯƠNG 8: LỰA CHỌN THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU Lựa chọn thiết kế nghiên cứu dựa vào thời gian: Phân loại nghiên cứu kinh doanh theo thời gian: Nghiên cứu thời điểm Nghiên cứu thời kỳ Lựa chọn thiết kế nghiên cứu CHƯƠNG 8: LỰA CHỌN THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU Lựa chọn thiết kế nghiên cứu dựa vào môi trường: Phân loại nghiên cứu kinh doanh theo môi trường: Nghiên cứu hiện trường Nghiên cứu thí nghiệm Lựa chọn thiết kế nghiên cứu CHƯƠNG 8: LỰA CHỌN THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU Lựa chọn thiết kế nghiên cứu dựa vào phạm vi: Phân loại nghiên cứu kinh doanh theo môi trường: Nghiên cứu tình huống Nghiên cứu thống kê Lựa chọn thiết kế nghiên cứu Nghiên cứu thống kê ↔ nghiên cứu định lượng Nghiên cứu tình huống ↔ nghiên cứu định tính CHƯƠNG 9: ĐO LƯỜNG TRONG NGHIÊN CỨU KINH DOANH Đo lường cái gì? Các loại thước đo Sự phân loại thước đo ứng dụng 3 tính chất: Các con số được xếp theo thứ tự Khoảng cách chênh lệch giữa các con số được xếp theo thứ tự Cả dãy số có chung một điểm gốc là con số 0. CHƯƠNG 9: ĐO LƯỜNG TRONG NGHIÊN CỨU KINH DOANH Các loại thước đo Thước đo định danh Thước đo thứ tự Thước đo khoảng cách Thước đo tỷ lệ Đo lường chỉ số CHƯƠNG 9: ĐO LƯỜNG TRONG NGHIÊN CỨU KINH DOANH Ba tiêu chuẩn đánh giá sự đo lường Có độ tin cậy Độ tin cậy là mức độ theo đó sự đo lường không có sai biệt và do đó đạt được những kết quả đo lường thống nhất trong suốt quá trình đo lường. Khả năng lập lại của sự đo lường Sự đồng nhất của việc đo lường CHƯƠNG 9: ĐO LƯỜNG TRONG NGHIÊN CỨU KINH DOANH Ba tiêu chuẩn đánh giá sự đo lường Có giá trị Giá trị của một thước đo hay một công cụ đo lường là khả năng của thước đo hay công cụ đo lường đó trong việc đo lường cái mà chúng ta muốn đo. Có sự năng động Sự năng động là khả năng thích ứng của công cụ đo lường với sự thay đổi của đối tượng cần đo lường