TAILIEUCHUNG - Môi trường kinh doanh phần 1

Môi trường kinh doanh doanh nghiệp là toàn bộ những nhân tố làm tác động đến toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp. Bao gồm có 2 loại môi trường:môi trường bên trong và môi trường bên ngoài. | Học phần Quản trị tác nghiệp thương mại điện tử B2B PGS TS. Nguyễn Văn Minh minhdhtm@ minhdhtm@ Giới thiệu học phần Số tín chỉ: 2 (30,3,9,3) Mục đích: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thương mại điện tử B2B và quản trị hoạt động tác nghiệp kinh doanh của doanh nghiệp thương mại điện tử B2B Tài liệu tham khảo Marc J. Schniederjans, Qing Cao, E-commerce operations management, World Scientific, 2002 Chan Kah Sing, Electronic commerce and Supply Chain Management, Thomson Learning và CIMNet, 2003 Gunjan Samtani, B2B Integration - A practical guide to Collaborative E-commerce, Imperial College Press, 2002 Các tài liệu khác Nội dung học phần Chương 1. Quản trị tác nghiệp thương mại điện tử và giao dịch thương mại điện tử B2B Chương 2. Mô hình tổ chức công nghệ giao dịch thương mại điện tử B2B Chương 3. Kế hoạch tác nghiệp trong thương mại điện tử B2B Chương 4. Quản trị bán hàng trong thương mại điện tử B2B Chương 5. Quản