TAILIEUCHUNG - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4198:2014

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4198:2014 về đất xây dựng – Phương pháp phân tích thành phần hạt trong phòng thí nghiệm quy định phương pháp xác định thành phần hạt của đất loại cát và đất loại sét trong phòng thí nghiệm phục vụ xây dựng. nội dung chi tiết. | .