TAILIEUCHUNG - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10429:2014

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10429:2014 đưa ra hướng dẫn chung về các vấn đề cần được xem xét trong tiêu chuẩn dịch vụ. Trên cơ sở tiêu chuẩn này, có thể biên soạn các tiêu chuẩn chi tiết cho bất kỳ dịch vụ nào. Tiêu chuẩn này cung cấp danh mục kiểm tra (xem Điều 9) dùng cho đại diện người tiêu dùng và những người khác tham gia trong quá trình xây dựng tiêu chuẩn. Việc sử dụng danh mục kiểm tra cho phép xem xét đầy đủ các vấn đề về quyền lợi của người tiêu dùng, bao gồm cả nhu cầu của trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật và những người có nền tảng văn hóa và dân tộc khác nhau. . | Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10429 2014 TCVN 10429 2014 ISO IEC GUIDE 76 2008 XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN DỊCH VỤ - KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI VIỆC ĐỀ CẬP CÁC VẤN ĐỀ VỀ NGƯỜI TIÊU DÙNG Development of service standards - Recommendations for addressing consumer issues Lời nói đầu TCVN 10429 2014 hoàn toàn tương đương với ISO IEC Guide 76 2008 TCVN 10429 2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN TC 02 Vấn đề chung về người tiêu dùng biên soạn Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Ngày càng có nhiều tiêu chuẩn về dịch vụ được xây dựng. Tiêu chuẩn này được soạn thảo để hỗ trợ những người xây dựng tiêu chuẩn trong các lĩnh vực dịch vụ để xem xét các yêu cầu của người tiêu dùng. Tiêu chuẩn này chi tiết hóa mục đích của tiêu chuẩn dịch vụ đề cập trong tài liệu của ISO IEC Người tiêu dùng và tiêu chuẩn - Hướng dẫn và nguyên tắc về sự tham gia của người tiêu dùng trong xây dựng tiêu chuẩn 25 . Khi đề cập đến mối quan tâm chính của người tiêu dùng các tiêu chuẩn có thể hỗ trợ bằng cách thể hiện sự đồng thuận về kiến thức tốt nhất và kinh nghiệm sẵn có trên thế giới. . Tiêu chuẩn này dành cho những người tham gia vào việc soạn thảo và sửa đổi tiêu chuẩn dịch vụ cho dù là tiêu chuẩn quốc tế hay tiêu chuẩn quốc gia ở các nước phát triển hay đang phát triển. Với danh mục kiểm tra và các ví dụ tiêu chuẩn này cũng bao gồm thông tin có thể hữu ích cho những người khác như nhà cung cấp dịch vụ và nhà giáo dục. . Cung cấp dịch vụ có thể bao gồm các mối quan hệ và cấu trúc phức tạp thường liên quan đến nhiều tổ chức khác nhau. Ngoài ra người tiêu dùng tham gia vào nhiều dịch vụ công cộng như dự phòng y tế hoặc giáo dục trong đó hợp đồng chính thức và thanh toán trực tiếp có thể không áp dụng được. . Trong thị trường toàn cầu điều hợp lý là người tiêu dùng mong đợi hưởng lợi từ việc tiếp cận nhiều sự lựa chọn về dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ hơn. Người tiêu dùng cũng luôn có nhu cầu đối với giá cả thấp hơn mà không được dự .