TAILIEUCHUNG - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7608:2007

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7608:2007 quy định cách sử dụng các tiêu chuẩn về phương thức lấy mẫu ISO 21568, tách chiết axit nucleic TCVN 7606:2007 (ISO 21571:2005), phân tích định tính axit nucleic TCVN 7605:2007 (ISO 21569:2005), phân tích định lượng axit nucleic ISO 21570 và các phương pháp dựa vào protein TCVN 7607:2007 (ISO 21572:2004) và giải thích mối quan hệ giữa các tiêu chuẩn về phân tích sinh vật biến đổi gen trong thực phẩm. | Lởi nói đầu TCVN 7608 2007 hoàn toàn tương đương với ISO 24276 2007 TCVN 7608 2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN TC F13 Phương pháp phàn tích và lấy mẫu biên soạn Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Mục đích của việc phân tích này để nhận dạng và định lượng các gel hoặc protein thông thường từ các sinh vật biến đổi gen và các sản phẩm có nguồn gốc biến đổi gen trong các loại chất nển. Mục tiêu chính của tiêu chuẩn này là các phản ứng chuỗi polymeraza PCR dựa trên phương pháp luận. Tuy nhiên do tốc độ phát triển công nghệ trong lĩnh vực này rất nhanh trong tương lai có thể xem xét đến các còng nghệ khác. Việc nghiên cứu các thành phần của gốc biến đổi gen được thực hiện bằng các phương pháp với các bước liên tục tiếp theo hoặc đổng thời . Sau khi thu thập mẫu axit nucleic hoặc protein được chiết ra khỏi phần mẫu thử. Các mẫu phân tích đã chiết được có thể phải làm sạch tiếp đổng thời với việc chiết hoặc sau khi chiết. Sau đó được định lượng nếu cần pha loãng nếu cần và phân tích như PCR hoặc hấp phụ ái lực liên kêVenzym ELISA Các bước này đã được mò tả chi tiết trong tiêu chuẩn này và trong các tải liệu sau ISO 21568 Foodstuffs - Method of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products - Sampling Thực phẩm - Phương pháp phán tích để phát hiện sinn vật biến đổi gen và sản phẩm có nguồn gốc biến đổi gen - Lấy mẫu . TCVN 7605 2007 ISO 21569 2005 Thực phẩm - Phương pháp phàn tích phát hiện sinh vật biến đổi gen vã sản phẩm có nguồn gốc biến đổi gen - Phương pháp dựa trên định tính axit nucleic. ISO 21570 2005 Foodstuffs - Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products - Quantitative nucleic acid based methods Thực phẩm - Phương pháp phân tích để phát hiện sinh vật biến đổi gen và sản phẩm có nguồn gốc biến đổi gen - Phương pháp dựa trèn định tính axit nucleic . TCVN 7606 2007 ISO 21571 2005 Thực phẩm - Phương pháp phân tích để .