TAILIEUCHUNG - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 1-2:2008

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 1-2:2008 quy định cách trình bày và thể hiện nội dung tiêu chuẩn quốc gia (viết tắt là TCVN). Tiêu chuẩn này cũng có thể tham khảo để áp dụng đối với việc xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, các tài liệu kỹ thuật khác. Mời các bạn tham khảo. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN