TAILIEUCHUNG - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 1-1:2015 (xuất bản lần 3)

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 1-1:2015 quy định xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) do ban kỹ thuật thực hiện bao gồm cả quy trình xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế TCVN. nội dung chi tiết.