TAILIEUCHUNG - HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CAITA part 9

Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn sử dụng phần mềm caita part 9', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CAITA Constraint Properties ũ Measure Name I Supporting Elements Type Component Status Plane Plane Partie. 1 Partis. 1 Connected Connected Reconnect. 1 Orientation Same Offset 1100mm I OK Undefined S5ame KI Opposite Supporting Element phần tử tham gia ràng buộc Orientation hướng Undefine không định nghĩa Same cùng hướng Opposite đối diện nhau Offset nhập khoảng cách Nhấn Ok sau đó Update để lệnh được thực hiện. . Lệnh Angle Constraint ý NGHĨA Tạo ràng buộc góc DẠNG LỆNH Trình đơn insert - Angle Thanh công cụ ế- GIẢI THÍCH Lần lượt chọn 2 bề mặt cần tạo ràng buộc góc xuất hiện hộp thoại sau đó Update để lệnh được thực hiện BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HOÁ TK CN CK GIẢNG VIÊN TRƯƠNG TẤT TÀI 145 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CAITA . Lệnh Fix ý NGHĨA Tạo ràng buộc cố định DẠNG LỆNH Trình đơn insert - Fix Thanh công cụ l L GIẢI THÍCH Khi thực hiện lệnh này chi tiết sẽ được cố định và sẽ không bị di chuyển khi thực hiện các lệnh lắp ghép với các chi tiết khác Chi tiết có ràng buộc cố định sẽ có biểu tượng mỏ neo như hình trên . Lệnh Reuse Fattern ý NGHĨA Copy và lắp ráp nhanh chi tiết có cùng kiểu lắp DẠNG LỆNH Thanh công cụ ễ GIẢI THÍCH BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HOÁ TK CN CK GIẢNG VIÊN TRƯƠNG TẤT TÀI 146 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CAITA Chi tiết Copy Generated components position with respect to V pattern s detrition o generated constraints Partz Parti. 1 First instance on pattern -J Keep Link with the pattern Instance s 32 In component Support Support. 1 Component to ewtanbate Put new instances n a flexible component IỈ OK Ị ỉ Apply I i . Constraint Name I Second Component I lirfcs p attefn Support Support. 1 RectPah tQ. 1 Serf ace contact. 5 Support Support. 1 RectPatterrvK I re-use the original component Re-use Constraints Chon chi tiết gốc Instantiation on a pattern . Lệnh Replace Component ý NGHĨA Thay thế thành viên này bởi một thành viên khác DẠNG LỆNH Trình đơn insert - Fix Thanh .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.