TAILIEUCHUNG - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/IEC 17000:2007 - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/IEC 17000:2007

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/IEC 17000:2007 quy định các thuật ngữ và định nghĩa chung liên quan đến đánh giá sự phù hợp, bao gồm cả công nhận các tổ chức đánh giá sự phù hợp và sử dụng đánh giá sự phù hợp nhằm thúc đẩy thương mại. . | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN