TAILIEUCHUNG - Oreilly learning the vi Editor phần 4

Lặp lại kiếm tìm kiếm mô hình (/): 3,3. Tìm kiếm di chuyển trong dòng hiện tại: . Hiện tại dòng chèn ngừng tìm kiếm văn bản (ESC): . Các lệnh vi thay thế ký tự (s): . Nhiều cách để Insert dòng thay thế văn bản (S): 2,4. Nhiều cách để chèn văn bản tóm tắt của: . Nhận xét về cơ bản nhân vật vi lệnh transpose (xp): . | Appendix A Exit Commands 41 PREVIOUS Appendix A Quick Reference NEXT Exit Commands ZZ Write save and quit file x Write save and quit file wq Write save and quit file w Write save file w Write save file overriding protection 3 0 60w newfil e Write from line 30 through line 60 as newfile 30 60w file Write from line 30 through line 60 and append to file w .new Write current buffer named file as q Quit file q Quit file overriding protection Q Quit vi and invoke ex e file2 Edit file2 without leaving vi n Edit next file e Return to version of current file at time of last write save e Edit alternate file Current filename Alternate filename PREVIOUS Editing Commands NOME HEXT BOOK INDEX Command Line Options UBURT HOME I UNIX POWER TỬOỈỈ I UNIX IN ỉ NUTSHELL I LEARNING VI I ỈED t 1WK I KORN SIELL I LI UN IMG UMII http documents oreilly unix vi 2 6 2001 10 03 45 PM Appendix A Editing Commands 41 PREVIOUS Appendix A Quick Reference NEXT Editing Commands Insert i a I A o O Change r Insert text before after cursor Insert text at beginning end of line Open new line for text below above cursor Change character cw Change word cc C R Change current line Change to end of line Type over characters s S Delete move x X dw dd D p P np Yank Delete character and substitute text Delete current line and substitute text Delete character Delete character before cursor Delete word Delete current line Delete to end of line Put deleted text after before cursor Put text from delete buffer number n after cursor for last nine deletions yw yy ayy p P aP Other commands Yank copy word Yank current line Yank current line into named buffer a Put yanked text after before cursor Put text from buffer a before cursor . u U J ex edit commands Repeat last edit command Undo last edit restore current line Join two lines http documents oreilly unix vi 1 of 2 2 6 2001 10 03 46 PM .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.