TAILIEUCHUNG - BÀI GIẢNG VỀ - MẠCH ĐIỆN II - Chương I: Phân tích mạch trong miền thời gian

MẠCH ĐIỆN là một môn học cơ sở quan trọng đối với sinh viên khối kỹ thuật nói chung và sinh viên ngành điện nói riêng. Để có thể tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực điện thì sinh viên phải nắm vững những kiến thức trong môn học MẠCH ĐIỆN. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM KHOA ĐIÊN BỌ mOn. Cờ Sờ Kỹ thuật điên -----------0----- BIÊN SOẠN ThS. LÊ THỊ THANH HOANG BAI giang. MẠCH ĐIỆN II TP. HCM Thang 12 2005 TRƯỜNG ĐẠI HOC SƯ PHÀM KỸ THUẬT TP. HCM KHOA ĐIÊN BO MON Cờ Sờ Kỹ thuật điên -----------0----- BIÊN SOẠN ThS. LÊ THỊ THANH HOÀNG BÀI GIÀNG. MACH ĐIEN II TP. HCM Thang 12 2005 LỜI NOI ĐẦU MACH ĐIÊN là một môn học cơ sở quan trọng đôi với sinh viên khôi kỹ thuật nôi chung và sinh viên ngành điên nôi riêng. Đê cô thê tiếp tuc nghiên cứu chuyên sàu vê lĩnh vức điên thì sinh viên phài nàm vứng nhứng kiến thức trông môn hôc MACH ĐIÊN. Ngôài rà môn hôc nàỹ là côn là môn cơ sơ đê chô sinh viên hôc tiếp càc môn chuyên ngành khàc nhứ môn Điêu Khiên Tự Đông Màỹ Điên Lỹ Thuyết Tín Hiệu. Mạch điên II này bàô gôm bà chứơng Chứơng I Phàn tích màch trông miên thơi giàn Chứơng II Phàn tích màch trông miên tàn sô Chứơng III Màch không tuyến tính Quyển sàch này tàc già trình bày càc phứơng phàp phàn tích màch cô kêm thêô càc ví dụ cụ thế và càc bài tàp đứơc sôàn thêô tứng càc chứơng ly thuyết đế giúp ngứơi hôc cô thế giài và ứng dung vàô càc môn hôc cô liên quàn. Tàc già đà viết bài giàng này vơi sự cô gàng sứu tàm càc tài liêu trông và ngôài nứơc vơi sứ đông gôp tàn tình củà càc đông nghiêp trông và ngôài bô môn cung vơi kinh nghiêm giàng dày môn hôc này trông nhiêu nàm. Tuy nhiên đày cung là làn đàu tiên biên sôàn bài giàng màch điên II nên không thế trành khôi nhứng thiếu sôt. Tôi rất mông sứ đông gôp y kiến củà càc đông nghiêp củà càc êm sinh viên và càc bàn đôc quàn tàm đến bài giàng này. Xin chàn thành càm ơn. TP. HCM thàng 12 nàm .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.