TAILIEUCHUNG - Bài 10: GIỚI THIỆU ĐẶC TRƯNG MS WINDOWS PHIÊN BẢN MỚI

Mục đích: Hiểu rỏ các đặt trưng mới của các hệ điều hành MS Windows giúp người quản trị dễ dàng triển khai hệ thống trên nền tảng mới. Nội dung: MS Windows 2008 Server; MS Windows Seven; Triển khai hệ thống DC với MS Windows 2008; Câu hỏi ôn tập. | 8 26 2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- MH MĐ QUẢN TRỊ MÔI TRƯỜNG Bài 1 CÀI ĐẶT VÀ NÂNG CẤP MS WINDOWS VISTA Bài 2 CẤU HÌNH VÀ TỐI ỨU HỆ THỐNG MS WINDOWS VISTA Bài 3 XÂY DỰNG VÀ QUẢN TRỊ DOMAIN Bài 4 QUẢN Trị tài khoản USER COMPUTER VÀ GROUP Bài 5 Quản trỊ truy xuất tài nguyên file printer Bài 6 Quản trỊ môi trường mạng GROUP Policy Bài 7 Giám SáT hoạt động server Bài 8 QUẢN TRỊ LƯU TRỬ VÀ BẢO MẬT DỮ LIỆU Bài 9 Quản trỊ sự cố ms windows server Bài 10 GIỚI THIỆU đặc trưng ms windows phiên bản mới ÔN TẬP BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI MÔN THI CUỐI MÔN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT SPACE Website http BÀI 10 GIỚI THIỆU ĐẶC TRƯNG MS WINDOWS nUTEKI dẤki h i vt PHIÊN BẢN MỚI Hiểu rỏ các đặt trưng mới của các hệ điều hành MS Windows giúp người quản trị dê dàng triển khai hệ thống trên nền tảng mới. 4- MS Windows 2008 Server 4- MS Windows Seven 4- Triển khai hệ thống DC với MS Windows 2008 4- Câu hỏi ôn tập 1 8 26 2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http MS Windows 2008 Server Windows Server 2008 là tên hệ điều hành máy chủ tiếp theo cua Windows. Nó là bản tiếp nối của Windows Server 2003. Nó cũng được biết dưới tên mã codename là Windows Server y Longhorn .y Internet Explorer Windows Update Documents Computer Control Panel ptart Search Ji sp äce 2 8 26 2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http MS Windows 2008 Server 4- Server Manager và Advanced Event Viewer -I- Server Core 4- Terminal Services Gateway 4- Terminal Services RemoteApps 4- Hỗ trợ IPv6 4- Bộ kiểm soát miên chỉ đọc -I- Hyper-V 4- Network Access Protection NAP -I- Secure Sockets Tunneling Protocol SSTP 4- Windows Advanced Firewall và Policy Based QoS id s c p TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http 4- Server Manager và Advanced Event Viewer

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    7    0    12-08-2020
4    3    0    12-08-2020
101    4    0    12-08-2020
9    3    0    12-08-2020
16    5    0    12-08-2020