TAILIEUCHUNG - BÀI 5: QUẢN TRỊ TRUY XUẤT TÀI NGUYÊN FILE, PRINTER

Mục đích: Nắm rõ các loại quyền truy cập. Tạo và quản lí các Folder chia sẽ trên mạng kết hợp Share Permission và NTFS Permission. Triển khai hệ thống DFS. Nội dung: Tổng quan về quyền truy xuất tài nguyên File, Folder, Printer; Share FolderNTFS Permission; Kết hợp Share Permission và NTFS Permission; Offline FileTriển khai DFS; Hoạt động in ấn trong Window 2003; Local Printer và Network Printer; Triển khai máy in Local và Network; Quản lí truy cập máy in; Xử lý một số sự cố thông dụng; Câu hỏi và ôn tập | 8 26 2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http MH MĐ QUẢN TRỊ MÔI TRƯỜNG MẠNG 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- Bài 1 CÀI ĐẶT VÀ NÂNG CẤP MS WINDOWS VISTA Bài 2 CẤU HINH và tối ỨU hệ thống ms windows vista Bài 3 XÂY DỰNG VÀ QUẢN TRỊ DOMAIN Bài 4 QUẢN Trị tài khoản USER COMPUTER VÀ GROUP Bài 5 QUẢN TRỊ TRUY XUẤT TÀI NGUYÊN FILE PRINTER Bài 6 QUẢN TRỊ MÔI TRƯỜNG MẠNG GROUP POLICY Bài 7 Giám SáT hoạt động server Bài 8 QUẢN TRỊ LƯU TRỬ VÀ BẢO MẬT DỮ LIỆU Bài 9 Quản trị SỰ CỐ MS WINDOWS SERVER Bài 10 GIỚI THIỆU đặc trưng ms windows phiên bản mới ÔN TẬP BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI MÔN THI CUỐI MÔN TRƯỜN CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http BÀI 5 QUẢN TRỊ TRUY XUẤT TÀI NGUYÊN FILE PRm Nắm rõ các loại quyền truy cập. Tạo và quản lí các Folder chia sẽ trên mạng kết hợp Share Permission và NTFS Permission. Triển khai hệ thống DFS Tổng quan về quyền truy xuất tài nguyên File Folder Printer 4- Share Folder 4- NTFS Permission 4- Kết hợp Share Permission và NTFS Permission 4- Offline File 4- Triển khai DFS 4- Hoạt động in ấn trong Window 2003 4- Local Printer và Network Printer 4- Triển khai máy in Local và Network 4- Quản lí truy cập máy in 4- Xử lý một số sự cố thông dụng 4- Câu hỏi và ôn tập sđàce 1 8 26 2009 TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http k MỤC TIÊU BÀI HỌC 4- Nắm được các mức độ truy cập tài nguyên. 4- Nắm được ý nghĩa của Share Permission và NTFS Permission 4- Thiết lập và quản lí các thư mục dùng chung kết hợp giữa Share permission và NTFS permission 4- Làm việc ngoại tuyến Offline file 4- Xử lý các sự cố về Share folder và NTFS Permission 4- Triển khai được hệ thống File server DFS TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http Tổng quan về quyền truy xuất File Folder Printer Khi người dùng truy xuất đến các tài nguyên hệ thống thìphải có một tài khoản nhất định môi tài khoản có một mức độ truy cập nhất định _còn gọi là Permíssíon_J 4- Quyền

TÀI LIỆU HOT