TAILIEUCHUNG - Bài 4: QUẢN TRỊ TÀI KHOẢN USER, COMPUTER VÀ GROUP

Mục đích: Nắm được ý nghĩa của các loại tài khoản: User, Group, Computer. Sử dụng thành thạo các công cụ quản trị tài khoản. Nội dung: Giới thiệu tài khoản User, Group, Computer; Quản trị tài khoản User , Group , Computer; Quản trị OU; Quản trị Profile User; Tạo các đối tượng bằng command line; Xử lý một số sự cố thông dụng; Câu hỏi ôn tập. | 8 26 2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http 7 MH MĐ QUẢN TRỊ MÔI TRƯỜNG MẠNG 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- Bài 1 CÀI ĐẶT VÀ NÂNG CẤP MS WINDOWS VISTA Bài 2 CẤU HINH và tối ỨU hệ thống ms windows vista Bài 3 XÂY DỰNG VÀ QUẢN TRỊ DOMAIN Bài 4 QUẢN TRỊ TÀI KHOẢN USER COMPUTER VÀ GROUP Bài 5 QUẢN TRỊ TRUY XUẤT TÀI NGUYÊN FILE PRINTER Bài 6 Quản trỊ môi trường mạng GROUP Policy Bài 7 Giám SáT hoạt động server Bài 8 QUẢN TRỊ LƯU TRỬ VÀ BẢO MẬT DỮ LIỆU Bài 9 Quản trị SỰ CỐ MS WINDOWS SERVER Bài 10 GIỚI THIỆU đặc trưng ms windows phiên bản mới ÔN TẬP BÁO CÁO ĐỒ ÁN THI CUỐI MÔN TRƯỜN CAO ĐẮNG NGHỀ CNp iSPACE x Website http H BAI 4 QUẢN TRỊ TÀI KHOẢN USER COMPUTER GROUP Nắm được ý nghĩa của các loại tài khoản User Group Computer. Sử dụng thành thạo các công cụ quản trị tài khoản. 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- Giới thiệu tài khoản User Group Computer Quản trị tài khoản User Group Computer Quản trị OU Quản trị Profile User Tạo các đối tượng bằng command line Xử lý một số sự cố thông dụng Câu hỏi ôn tập solace 1 8 26 2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http MỤC TIÊU BÀI HỌC 4- 4- 4- 4- 4- 4- Nắm được các loại tài khoản User Group Computer Quản trị được các loại tài khoản User Group Computer Nắm được các loại Profile Sử dụng thành thạo các công cụ quản trị tài khoản ADUC AD Cmd vBs CSVde Triển khai Profile cho user Xử lý các sự cố khi quản trị tài khoản User Group Computer ìửàce TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http Giới thiệu tài khoản User Group Computer Tài khoản là một đối tượng đại diện cho các use group Computer trong hệ thống mạng. Được phân biệt bằng CáC chuôi ký tự. 4- Tài khoản người dùng Tài khoản người dùng Local cục bộ Được định nghĩa trên máy cục bộ dùng để logon và truy xuất tài nguyên trên máy cục bộ Được lưu trữ tại file SAM của máy cục bộ Window System32 config 2 8 26 2009 TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http Giới thiệu tài khoản User

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    5    0    12-08-2020
22    2    0    12-08-2020
5    5    0    12-08-2020
117    4    0    12-08-2020