TAILIEUCHUNG - BÀI 3: XÂY DỰNG VÀ QUẢN TRỊ DOMAIN

Mục đích: Nắm được ý nghĩa và cấu trúc luận lý, vật lý của Active Directory: domain, tree domain, forest domain, OU, site, DC. Nội dung: Giới thiệu MS Windows Server 2003/2008; Vai trò của MS Windows Server; Active Directory (AD); Các thành phần của AD; Xây dựng Domain Controller(DC); Giai nhập Client Computer vào Domain; Quản trị Domain Controller; Xử lý một số sự cố thông dụng; Câu hỏi ôn tập. | 8 26 2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http MH MĐ QUẢN TRỊ MÔI TRƯỜNG MẠNG 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- Bài 1 CÀI ĐẶT VÀ NÂNG CẤP MS WINDOW VISTA Bài 2 CẤU HINH và tối ỨU hệ thống ms window vista Bài 3 XÂY DỰNG VÀ QUẢN TRỊ DOMAIN Bài 4 QUẢN TRỊ TÀI KHOẢN USER COMPUTER VÀ GROUP Bài 5 Quản trị truy xuất tài nguyên file printer Bài 6 Quản trỊ môi trường mạng GROUP Policy Bài 7 GIÁM SáT hoạt động server Bài 8 QUẢN TRỊ LƯU TRỬ VÀ BẢO MẬT DỮ LIỆU Bài 9 Quản trị SỰ CỐ MS WINDOWS SERVER Bài 10 GIỚI THIỆU đặc trưng ms windows phiên bản mới ÔN TẬP BÁO CÁO ĐỒ ÁN THI CUỐI MÔN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http Tr BÀI 3 XÂY DỰNG VÀ QUẢN TRỊ DOMAIN Nắm được ý nghĩa và cấu trúc luận lý vật lý của Active Directory domain tree domain forest domain OU site DC. 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- Giới thiệu MS Windows Server 2003 2008 Vai trò của MS Windows Server Active Directory AD Các thành phân của AD Xây dựng Domain Controller DC Giai nhập Client Computer vào Domain Quản trị Domain Controller Xử lý một số sự cố thông dụng Câu hỏi ôn tập s D à ce 1 8 26 2009 TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http MỤC TIÊU BÀI HỌC 4- Nắm được các phiên bản HĐH MS Windows Server 2003 2008 4- Nắm các vai trò chức năng của HĐH Server 4- Nắm được ý nghĩa Domain Tree domain Forest OU Active Directory. 4- Hiểu được các nhánh của ADUC Builtin Computer Domain Controllers ForeignSecurityPrincipals. 4- Xây dựng Domain Controller điêu khiển domain. 4- Gia nhập client vào Domain 4- Thiết lập 2 DC chạy song song 4- Xử lý được các lỗi khi gia nhập client vào Domain solace TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http k Giới thiệu MS Windows Server 2003 2008 MS Windows Server 2003 và 2008 là 2 dòng hệ điều hành máy chủ cung cấp cho người quản trị các công cụ quản trị hệ thống mạng 2 8 26 2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT SPACE Website http T Giới thiệu MS Windows Server 2003 2008 4- Microsoft .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    5    0    15-08-2020
4    4    0    15-08-2020
38    5    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
178    4    0
87    5    0
TÀI LIỆU HOT
3    4    0
27    5    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN