TAILIEUCHUNG - Bài 1: CÀI ĐẶT VÀ NÂNG CẤP MS WINDOWS VISTA

Mục đích: Giới thiệu các phiên bản Windows Vista, cách thức kiểm tra hệ thống tương thích với Vista. Quy tắc và sử dụng các công cụ Upgrade lên Windows Vista. Nội dung: Các phiên bản MS Windows Vista; Cài đặt Windows Vista; Nâng cập và di trú lên Windows Vista; Câu hỏi ôn tập. | 8 26 2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http 7 MH MĐ QUẢN TRỊ MÔI TRƯỜNG MẠNG 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- Bài 1 CÀI ĐẶT VÀ NÂNG CẤP MS WINDOWS VISTA Bài 2 CẤU HÌNH VÀ TỐI ỨU HỆ THỐNG MS WINDOWS VISTA Bài 3 XÂY DỰNG VÀ QUẢN TRỊ DOMAIN Bài 4 QUẢN Trị tài khoản USER COMPUTER VÀ GROUP Bài 5 Quản trỊ truy xuất tài nguyên file printer Bài 6 Quản trỊ môi trường mạng GROUP Policy Bài 7 Giám SáT hoạt động server Bài 8 QUẢN TRỊ LƯU TRỬ VÀ BẢO MẬT DỮ LIỆU Bài 9 Quản trị sự cố ms windows serveR Bài 10 GIỚI THIỆU đặc trưng ms windows phiên bản mới ÔN TẬP BÁO CÁO ĐỒ ÁN THI CUỐI MÔN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http Bài 1 CÀI ĐẶT VÀ NÂNG CẤP MS WINDOW u z Giới thiệu các phiên ban Windows Vista cách thức kiểm tra hệ thống tương thích với Vista. Quy tắc và sử dụng các công cụ Upgrade lên . Windows Vista. . 4- Các phiên bán MS Windows Vista 4- Cài đặt Windows Vista 4- Nâng cập và di trú lên Windows Vista 4- Câu hỏi ôn tập io arp 1 8 26 2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http MUC TIÊU BAI HỌC 4- Nắm vững các phiên bản MS Windows Vista 4- Nắm rõ các công cụ hễ trỢ cài đặt nâng cấp và di trú lên Windows Vista 4- Nắm vững các phương pháp cài đặt và nâng cấp Windows Vista 4- Cài đặt nâng cấp Windows Vista 4- Xử lý một số lỗi thông dụng trong quá trình cài đặt và nâng cấp Vista id s c p TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http 4- Các phiên bán MS Windows Vista do Microsoft phát hành năm 2007 o Windows Vista Starter o Windows Vista Home Basic o Windows Vista Home Premium o Windows Vista Business o Windows Vista Enterprise o Windows Vista Ultimate 2 8 26 2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http Tr Các phiên ban MS Windows Vista 4- Windows Vista Starter Phiên bản hệ điều hành 32bit thiết kế dành cho các máy tính có chi phí thấp trên thị trường. Phiên bản này không có bản 64bit. Sản phẩm không có bán lẽ này có các đặc điểm sau Các tiến bộ về bảo

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
206    9    0    14-08-2020
5    3    0    14-08-2020
55    2    0    14-08-2020
34    7    0    14-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
7    8    0
TÀI LIỆU HOT
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
348    4    0
378    3    0