TAILIEUCHUNG - Bài 6: QUẢN TRỊ MÔI TRƯỜNG MẠNG GROUP POLICY

Mục đích: Group Policy là chính sách mạng. Nó giúp người quản trị quản trị hệ thống mạng tối ưu nhất và mọi chính sách được đảm bảo thực thi. Nội dung: Giới thiệu Group Policy Object(GPO); Triển khai Domain GPO; Quản lý và triển khai GPO; Quản lý User và Group với GPO; Chẩn đoán và xử lý lỗi; Câu hỏi ôn tập. | 8 26 2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http MH MĐ QUẢN TRỊ MÔI TRƯỜNG MẠNG 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- Bài 1 CÀI ĐẶT VÀ NÂNG CẤP MS WINDOWS VISTA Bài 2 CẤU HINH và tối ỨU hệ thống ms windows vista Bài 3 XÂY DỰNG VÀ QUẢN TRỊ DOMAIN Bài 4 QUẢN Trị tài khoản USER COMPUTER VÀ GROUP Bài 5 Quản trỊ truy xuất tài nguyên file printer Bài 6 QUẢN TRỊ MÔI TRƯỜNG MẠNG GROUP POLICY Bài 7 GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SERVER Bài 8 QUẢN TRỊ LƯU TRỬ VÀ BẢO MẬT DỮ LIỆU Bài 9 Quản trị SỰ CỐ MS WINDOWS SERVER Bài 10 GIỚI THIỆU đặc trưng ms windows phiên bản mới ÔN TẬP BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI MÔN THI CUỐI MÔN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT SPACE Website http Bài 6 QUẢN TRỊ MÔI TRƯỜNG MẠNG GROUP POLICY Group Policy là chính sách mạng. Nó giúp người quản trị quản trị hệ thống mạng tối ưu nhất và mọi chính sách được đảm bàO thực thi 4- 4- 4- 4- 4- 4- Giới thiệu Group Policy Object GPO Triển khai Domain GPO Quản lý và triển khai GPO Quản lý User và Group với GPO Chẩn đoán và xử lý lỗi Câu hỏi ôn tập s D à ce 1 8 26 2009 TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http Mục tiêu bài học 4- Hiểu rõ được ý nghĩa của Group Policy 4- Triển khai Group Policy trên Domain và OU Dùng Group Policy tự động hóa các công tác quản trị User và Computer 4- Xử lý lỗi thông dụng khi triển khai Group Policy TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http rr Giới thiệu Group Policy Object GPO Group Policy là một thành phần quan trọng nó giúp người quản trị có thế đưa ra những chính sách bảo vệ giới hạn tầm hoạt động của người sứ dụng theo một khuôn phép nhất 2 8 26 2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http Tr Giới thiệu Group Policy Object GPO Chức năng của GPO Triển khai phần mềm ứng dụng Gán quyền hệ thống cho người dùng Giới hạn những ứng dụng cho người dùng được phép thi hành Kiểm soát các thiết lập hệ thống Thiết lập các kịch bản đăng nhập đăng xuất khởi động và tắt .