TAILIEUCHUNG - Bài 8: QUẢN TRỊ LƯU TRỬ VÀ BẢO MẬT DỮ LIỆU

Mục đích:Triển khai hệ thống đĩa để lưu trữ dữ liệu: RAID 0, 1, 5 bảo đảm an toàn và truy xuất nhanh. Mã hóa dữ liệu với phương thức EFS giúp bảo mật dữ liệu và giới hạn dung lượng cho người dùng. Nội dung: Giới thiệu về lưu trữ dữ liệu; Sao lưu và phục hồi dữ liệu; Mã hóa dữ liệu bằng EFS; Disk Quota; Chẩn đoán và xử lý lỗi; Câu hỏi bài tập. | 8 26 2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http MH MĐ QUẢN TRỊ MÔI TRƯỜNG MẠNG 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- Bài 1 CÀI ĐẶT VÀ NÂNG CẤP MS WINDOW VISTA Bài 2 CẤU HINH và tối ỨU hệ thống ms window vista Bài 3 XÂY DỰNG VÀ QUẢN TRỊ DOMAIN Bài 4 QUẢN Trị tài khoản USER COMPUTER VÀ GROUP Bài 5 Quản trỊ truy xuất tài nguyên file printer Bài 6 Quản trỊ môi trường mạng GROUP Policy Bài 7 GIÁM SáT hoạt động server Bài 8 QUẢN TRỊ LƯU TRỬ VÀ BẢO MẬT DỮ LIỆU Bài 9 QUẢN TRỊ Sự CỐ MS WINDOWS SERVER Bài 10 GIỚI THIỆU đặc trưng ms windows phiên bản mới ÔN TẬP BÁO CÁO ĐỒ ÁN THI CUỐI MÔN TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http Bài 8 QUẢN TRỊ LƯU TRỮ VÀ BẢO MẬT DỮ LIỆU Triển khai hệ thống đĩa để lưu trữ dữ liệu RAID 0 1 5 bảo đảm an toàn và truy xuất nhanh. Mã hóa dữ liệu với phương thức EFS giúp bảo mật dữ liệu và giới hạn dung lượng cho người dùng. 4- 4- 4- 4- 4- 4- Giới thiệu về lưu trữ dữ liệu Sao lưu và phục hồi dữ liệu Mã hóa dữ liệu bằng EFS Disk Quota Chẩn đoán và xử lý lỗi Câu hỏi bài tập io arp 1 8 26 2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHE CNTT iSPACE Website http Mục tiêu bài học ị Nhận biết được đĩa tĩnh và đĩa động. -ị- Tạo được các Volumes của đĩa động thiết lập đĩa động và xây dựng RAID cho máy chủ chuyên dụng -ị- Thành thạo việc sao lưu và phục hồi dữ liệu tối ưu -ị- Bảo mật lưu trữ dữ liệu với EFS Hạn ngạch lưu trữ dữ liệu Users với Disk Quota Xử lý sự cố thông dụng liên quan đến RAID và sao lưu phục hồi dữ liệu sởàce TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http Giới thiệu về lưu trữ dữ liệu Hệ thong Windows Server hỗ trợ ba hệ thống tập tin khác nhau FA T FẨT32 NTFS. Mỗi hệ thống tập tin cung cấp Cho chế lưu trữ khác nhau. 4- Hệ thống lưu trữ Basic Disk Dynamic Disk SAN NAS 2 8 26 2009 TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http Giới thiệu về lưu trữ dữ liệu 4- So sánh đặc trưng của các hệ thống tập tin FAT FAT32 NTFS Khả năng FAT16 FAT32 NTFS Hệ điều hành hỗ trợ .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    4    0    13-08-2020
4    5    0    13-08-2020
42    7    0    13-08-2020