TAILIEUCHUNG - Phát triển kỹ năng quản trị - Quản trị stress

Trước khi đạt đến trạng thái cực đoan các cá nhân trãi qua 3 giai đoạn phản ứng lại. Giai đoạn báo động: – Gia tăng độ nhạy trong sự lo lắng hoặc sợ hãi – Về mặt sinh học: nguồn năng lượng cá nhân được huy động – Diễn ra trong một thời gian ngắn – Nếu tiếp tục nó chuyển sang giai đoạn kháng cự | Phát triển kỹ năng quản trị Quản trị stress 2007 Quản trị stress Mục tiêu phát triển kỹ năng: Hạn chế những căng thẳng Tăng tính phục hồi Giải quyết các căng thẳng tạm thời 2007 Mô hình phân tích về lực lượng tác động Lực lượng dẫn dắt Lực lượng phục hồi Các nguồn gây ra stress 2007 Phản ứng đối với stress Trước khi đạt đến trạng thái cực đoan các cá nhân trãi qua 3 giai đoạn phản ứng lại Giai đoạn báo động: Gia tăng độ nhạy trong sự lo lắng hoặc sợ hãi Về mặt sinh học: nguồn năng lượng cá nhân được huy động Diễn ra trong một thời gian ngắn Nếu tiếp tục nó chuyển sang giai đoạn kháng cự 2007 Phản ứng đối với stress Giai đoạn kháng cự Ngự trị đầu tiên là cơ chế phòng thủ và bắt đầu dự trữ năng lượng. Có 5 loại phòng thủ: Gây hấn: Tấn công một cách trực diện Thoái lui: chấp nhận hành vi của đối tác Kiềm chế: phủ nhận, hoặc coi nhẹ tác nhân gây stress Rút lui: tự ràng buộc với những ý nghĩ kỳ quặc, hoặc lẫn trốn ngay trong hoàn cảnh của mình (cả về vật chất và tâm lý) Cố chấp: phản ứng lại một cách bất chấp có hiệu lực hay không Những cơ chế phòng thủ này làm giảm sự cảm nhận của bản thân về stress. Những dấu hiệu đầu tiên mà kéo dài, stress có thể xuất hiện đơn giản chỉ là gia tăng sự phòng thủ. Tuy nhiên, khi stress đã được công bố nó trấn áp phòng thủ và chuyển sang giai đoạn kiệt quệ 2007 Phản ứng đối với stress Giai đoạn kiệt quệ Nguy hiểm nhất và hậu quả là bệnh lý Sự rối loạn về mặt sinh học của cơ thể Tâm lý: sự chán nản khốc liệt Phá huỷ các mối quan hệ 2007 Quản trị stress TRAÍI NGHIÃÛM VÅÏI STRESS Nguäön gáy stress - Læåìng træåïc - Âäúi âáöu - Thåìi gian - Hoaìn caính Phaín æïng laûi - Sinh lyï hoüc - Tám lyï hoüc Khaí nàng phuûc häöi - Sinh lyï - Tám lyï - Xaî häüi QUAÍN TRË STRESS Chiãún læåüc Chuí âäüng Chiãún læåüc Tiãn phong Chiãún læåüc Phaín æïng laûi Muûc âêch Haûn chãú nguyãn nhán gáy sress Phaït triãøn caïc chiãún læåüc phaín æïng laûi Hoüc táûp nhæîng cå chãú âäúi phoï taûm thåìi Aính hæåíng Thæåìng xuyãn Daìi haûn Taûm .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TÀI LIỆU HOT