TAILIEUCHUNG - Bài Tiểu Luận Chuyên Đề Tổ Chức Hoạt Động Nhận Thức Trong Dạy Học Vật Lý " Định Luật Ôm Cho Các Loại Đoạn Mạch Chứa Nguồn Điện"

Một nguồn điện được mắc vào một đoạn mạch điện có dòng điện có dòng điện chạy qua theo chiều từ cực A sang cực B của nguồn điện, giữa 2 cực của nguồn điện có một hiệu điện thế UAB - Hiệu điện thế U AB giữa hai đầu đoạn mạch AB chứa nguồn điện có mối liện hêh với suất điện động của nguồn điện và cường độ I của dòng điện chạy qua đoạn mạch theo một hệ thức như thế nào?. | I Bài tiêu luận chuyên đê tô chức hoạt động I I f A ĩ nhận thức trong dạy học vật lí Định luật ơm I cho các loại đoạn mạch chứa nguồn điện I I I Bài tiểu luận chuyên đề tổ chức hoạt động nhận thức trong dạy học vật lí I. SO ĐỒ TIẾN TRÌNH KHOA HỌC XÂY DựNG KIẾN THỨC Định luật Ôm cho các loại đoạn mạch chứa nguồn điện 1. Sơ đồ tiến trình đề xuất kết luận Một nguồn điện được mắc vào một đoạn mạch điện có dòng điện có dòng điện chạy qua theo chiều từ cực A sang cực B của nguồn điện giữa 2 cực cùa nguồn điện có một hiệu điện thế ưab t r aJc R B - I Hiệu điện thế Uab giữa hai đầu đoạn mạch AB chứa nguồn điện có mối liện hêh với suất điện động ỉ của nguồn điện và cường độ I của dòng điện chạy qua đoạn mạch theo một hệ thức như thế nào Tính độ biến thiên năng lượng của điên tích qua đoạn mạch theo công của lực điện trường AW - Ult. Mặt khác tính độ biên thiên năng lượng của điện tích theo các phần năng lượng chuyển hóa giữa năng lượng của nguồn điện và điện năng giữa điện năng và nhiệt tỏa ra Với giả định răng nguôn điện cũng có điện trở thuân r . Từ sự băng nhau của 2 kết quả tính đó rút ra câu trả lời cho câu hỏi đặt ra. - AW -UABIt - AAB ệỉt-ỉ2rt - AW A. -Í7 Klt ịỉt - I2rt - uẠB -t lr Neu chuyển chiều dòng điện thì ta có UAB ệ lr Hiệu điện thế UAB giữa hai đầu đoạn mạch chứa nguồn điện có mối liên hệ với suất điện động ệ điện trở r của nguồn và cường độ I của dòng điện chạy từ cực A sang cực B của nguồn điện theo hệ thức sau ệ ỉr ệ lấy dấu nếu chiều A B là chiều từ cực đến cực - của nguồn điện ệ lấy dấu - nếu chiều A B là chiều từ cực - đến cực của nguồn điện Nhóm Oi- Chuyên ngành vật lí phương pháp 1 Bài tiểu luận chuyên đề tổ chức hoạt động nhận thức trong dạy học vật lí 2. Sư đồ tiến trình kiểm nghiệm kết luận Nhóm Oi- Chuyên ngành vật lí phương pháp

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.