TAILIEUCHUNG - TƯƠNG QUAN GIỮA MÔ HỌC, GIẢI PHẪU VÀ HÌNH ẢNH CỦA CÁC KHỐI U PHẦN PHỤ

Nghiên cứu này là nhằm xác định số lượng, phân loại và mô tả sự bất tương hợp giữa chẩn đoán bệnh lý, giải phẫu và hình ảnh X-quang tiền phẫu của các khối u phần phụ, đồng thời đánh giá những ảnh hưởng có thể có của các bất tương hợp này trong chẩn đoán đối với công tác chăm sóc bệnh nhân trên lâm sàng. | TƯƠNG QUAN GIỮA MÔ HỌC GIẢI PHẪU VÀ HÌNH ẢNH CỦA CÁC KHỐI U PHẦN PHỤ MỤC TIÊU Nghiên cứu này là nhằm xác định số lượng phân loại và mô tả sự bất tương hợp giữa chẩn đoán bệnh lý giải phẫu và hình ảnh X-quang tiền phẫu của các khối u phần phụ đồng thời đánh giá những ảnh hưởng có thể có của các bất tương hợp này trong chẩn đoán đối với công tác chăm sóc bệnh nhân trên lâm sàng. PHƯƠNG PHÁP Các khối u phần phụ được báo cáo về mặt bệnh lý học trong khoảng thời gian 16 tháng được nhận vào nghiên cứu nếu có làm xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh trước đó. Mỗi bệnh nhân sẽ được làm siêu âm CT scan và MRI các kết quả đó được một bác sĩ siêu âm phụ khoa đánh giá và so sánh với kết quả bệnh học. Những trường hợp có sự nhập nhằng giữa hai kết quả trên mà vẫn không giải quyết được bằng các ghi nhận về mặt giải phẫu của khối u sẽ được một bác sĩ mô học-phụ khoa xem lại để xác định hoặc thay đổi chẩn đoán đồng thời cho điểm theo mức độ đảm bảo chất lượng chẩn đoán của bệnh lý học 0 không có sai lầm trong chẩn đoán mô học 1 có sự khác biệt giữa các thuật ngữ sử dụng 2 có sự bất xứng khi phân tích chẩn đoán kết quả mô học lành tính 3 có sự bất xứng khi phân tích chẩn đoán kết quả mô học ác tính. KẾT QUẢ Trong tổng cộng 418 khối u có sự bất tương hợp giữa hình ảnh và mô học của 73 17 khối u và của 68 21 báo cáo mô học. 25 6 có bất tương hợp mô học được giải quyết khi xem xét tương quan với các ghi nhận về mặt giải phẫu ví dụ khi phẫu thuật thấy khối u bị xoắn nhưng mô học lại không thấy rõ . Xét nghiệm mô học được thực hiện lại cho 48 11 trong số 418 ca xác định có 34 71 ca có sai lầm trong chẩn đoán trước đó. Điểm về mặt đảm bảo chất lượng là 0 n 14 1 n 14 và 2 n 20 không có ca nào đạt 3 điểm. Các sai lầm trong chẩn đoán mô học bao gồm các đặc tính đại thể phức tạp hay đơn giản và vi thể u tân sinh hay nang cơ năng hay u trung mô của khối u kích thước của tổn thương không được mô tả các đặc điểm của tổn thương dạng sợi u sợi tuyến nang hay u tuyến nang và thiếu tương quan về mặt hình

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.