TAILIEUCHUNG - Phân tích theo thời gian đo Paretto

Phân tích theo thời gian đo Paretto | Hương dân thong kê theo Paretto va Biểu đổ xương ca Cập nhân ngây 15-10-09 HƯỚNG DẪN THONG KÊ CAI TIEN CHAT LƯỢNG HỆ THONG ISO 9000 I - THUTHẪP SO LIỆU QUA BANG KIÊM TRẪ BANG TONG HỚP BIÊU ĐÔ CỘT BIÊU ĐÔ KIÊM SOẪT II - PHAN Tích thêo biêu đO parêtto đê tìm lOi trong YÊU Khâch hâng Lollytogs Ma hang A9084 - 027 Chuyên SX Chuyên 05 Biêu đo Paretto Đơn hang Seriesl Stt Loại loi Luy kế SO lượng 1 Sup mí 25 2 Bo mui 21 3 Vat so long chỉ 17 4 Thong số dư 1 8 14 5 Xeo canh 9 6 Loi khác 5 Tong cộng 91 . -8462 -6923 Sụp mí Bo mui Vat so Thong so Xeo canh Loi khac long chỉ dư 1 8 Nhận xét Ta thây rằng điểm giao nhau cua đường Paretto và đường 80 tương ứng với số lỗi cai tiến là sụp mí bỏ mũi vắt số long chỉ. Xí nghiệp may thểu tiến hanh phan tích nguyên nhan gay ra cac lỏi sụp mí bỏ mũi vat sô lỏng chỉ theo gian đỏ xứơng ca như sau III - PHAN TÍCH NGUYÊN NHAN THEO BIÊU Đồ XƯƠNG CA Khi phận tích biéu đổ xương cậ để tìm nguyén nhận tậ thương dựậ théo nguyén tậc 5MEI Phần 1 Nguyên nhan do con người MAN Tay nghê cong nhan thấp Thiêu cong nhan Cong nhan thương xuyên thay đỏi không ỏn định Ngo Quang Thuat Page 1 6 Hương dân thống kê theo Paretto và Biểu đồ xương ca Phần 2 Nguyên nhân do Máy móc thiết bị MACHINE Máy móc hay bị hư Máy móc thiết bị thay thế không được dự trữ Máy móc quá cũ lỗi thời Phần 3 Nguyên nhân do đo lường MEASUREMENT Tiêu chuẩn đo lường không chính xác Dụng cụ đo lường không chính xác Thời gian kiểm tra không thích hợp Phần 4 Nguyên nhân do phương pháp làm việc METHOD Các hướng dẫn kỹ thuật hướng dẫn KCS không rõ ràng không thống nhât ngay từ đầu Chuẩn bị sản xii ớ không tốt Việc lập kế hoạch không sát thực tế Không hợp lý Phần 5 Nguyên nhân do nguyên phụ liệu MATERỈAL Nguyên phụ liệu về trễ Nguyên phụ liệu không đồng bộ Chât lượng nguyên phụ liệu không đảm bảo .

TÀI LIỆU HOT