TAILIEUCHUNG - GIÁO TRÌNH VI XỬ LÝ 1 - CHƯƠNG 5. LẬP TRÌNH CHO VI ĐIỀU KHIỂN 80C51

Hợp ngữ (assembly language) thay thế những mã nhị phân bằng các từ gợi nhớ để lập trình dễ dàng hơn. Máy tính không hiểu hợp ngữ do đó trình biên dịch hợp ngữ assembler và trình liên kết linker có chức năng dịch những chương trình viết bằng hợp ngữ thành ngôn ngữ máy. | Chương 5 Hgp w Vĩ EOO gi 1. Giơi thệu 2. Hoạt động cua trình biên dịch assembler 3. 4. 5. 6. 7. Cẩu trúc cua chương trình hợp ngữ Đánh giẩ biêu thữc trong qua trình biên dịch Cấc chĩ dan cho assembler Cắc đíềỉu khiển cua trình dịch hợp ngữ. . .A . Hoat động lien kết ô. sư dung Macro 9. each viet chương trình hợp ngữ Chương 5 Lạp trình hợp ngữ cho Vi điều khiển 8051 SPKT I. GIƠÍ THIỀU HỢp ngữ assembly language thay thế những ma nhị phân bang các từ gợi nhớ để lập trình de dang hớn. May tính không hiểu hợp ngữ do đo trình biển dịch hợp ngữ assembler va trình lien kết linker cô chữc nang dịch những chữớng trình viết bang hớp ngữ thanh ngôn ngữ may. Môt so khai niệm Chương trình hợp ngữ assembly language program La chữớng trình đữỢc viết bang cach dung cac nhan cac tữ gợi nhớ . trong đô môi phat bieu tữớng ứng với môt lênh cua may. Chữớng trình viết bang hớp ngữ goi la ma nguôn va chữớng trình nay không the thữc thi ma nham giúp ngữới lạp trình đoc hieu những gì vi xữ ly thữc hiẹn va gớ roi môt cach de dang. Chương trình ngon ngữ may machine language program La chữớng trình gôm cac ma nhị phan tữớng ững với 1 lẹnh cua vi xử ly. Cac chữớng trình viết bang ngôn ngữ may thữớng đữớc goi la ma đôi tữớng object code va thữc thi đữớc bang may tính. Chương trình assembler p C La chữớng trình lien ket cac chữớng trình đôi tữớng dịch môt chữớng trinh viet bang hớp ngữ sang chữớng trình ngôn ngữ may. Chữớng trình ngôn ngữ may cô the ớ dang tuyet đôi hoặc ớ dang tai định vị. T . . La chữớng trình ket hớp cac chữớng trình đôi tữớng tai định vị đữớc đe tao ra chữớng trình đôi tữớng tuyet đôi đe thữc thi đữớc bang may tính. Segment Chương trình linker La môt đớn vị bô nhớ chứa ma lenh hoac chữa dữ lieu. MOt segment cô the ớ dang tuyet đôi hoac tai định vị đữớc. Segment tai định vị đữớc se cô ten kieu va cac thuôc tính cho phép chữớng trình linker kết hớp nô với nô với cac phan cua cac đoan khac nếu can đe định vị đung đoan. Segment ớ dang tuyet đôi không cô .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.