TAILIEUCHUNG - Digital Image Processing - 4th Edition phần1

BẢNG 6,3 Quỹ tiền mặt chảy dưới ví dụ hợp đồng kịch bản giả định là trong hiệu lực. Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (ISO). Hoa Kỳ Bộ Quốc phòng (DoD)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN