TAILIEUCHUNG - Giáo trình CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT - Chương 1

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT . Tầm quan trọng của cấu trúc dữ liệu và giải thuật trong một đề án tin học . Xây dựng cấu trúc dữ liệu Có thể nói rằng không có một chương trình máy tính nào mà không có dữ liệu để xử lý. Dữ liệu có thể là dữ liệu đưa vào (input data), dữ liệu trung gian hoặc dữ liệu đưa ra (output data). Do vậy, việc tổ chức để lưu trữ dữ liệu phục vụ cho chương trình có ý nghĩa rất quan trọng trong toàn. | ỹiá ÙU Cấu Ttú Dũ Liệu vù ỹiùi 7huật __ . __. .Ji _ o . ._ . 2 .o _ Chương 1 TONG QUAN VỆ CAU TRÚC DỮ LIỆU VA GIAI THUẬT . Tẩm quan trọng của cấu true dư liệu va giải thuật trong một đề an tin họe . Xây dựng cấu trúc dữ liệu Có thể nói rằng không có một chương trình máy tính nào mà không có dữ liệu để xử ly. Dữ liệu cô thể là dư liệu đưa vào input dàtà dữ liệu trung giàn hoác dữ liệu đữà rà output dàtà . Do vày việc to chức đệ lưu trữ dữ liệu phục vu cho chương trình cô y nghĩà ràt quàn trọng trong toàn bo hệ thống chương trình. Việc xày dựng cấu truc dữ liệu quyệt định ràt lơn đện chàt lương cũng như cong sức củà ngươi làp trình trong việc thiệt kệ cài đàt chương trình. . Xây dựng giâi thuật Khài niệm giải thuật hày thuật giải mà nhiệu khi con đươc goi là thuật toàn dùng đệ chỉ phương phàp hày càch thức mệthod đệ giài quyệt vàn đệ. Giài thuàt co thệ đươc minh hoà bàng ngon ngữ tư nhiện nàturàl lànguàgệ bàng sơ đo flow chart hoàc bàng mà già psệudo codệ . Trong thực tệ giài thuàt thương đươc minh hoà hày thệ hiện bàng mà già tưa trện mot hày mot so ngon ngữ làp trình nào đo thương là ngon ngư mà ngươi làp trình chon đệ cài đàt thuàt toàn chàng hàn như C Pàscàl . Khi đà xàc định đươc càu truc dữ liệu thích hơp ngươi làp trình sệ bàt đàu tiện hành xày dựng thuàt giài tương ứng thệo yệu càu cuà bài toàn đàt rà trện cơ sơ cuà càu truc dữ liệu đà đươc chon. Đệ giài quyệt mot vàn đệ co thệ co nhiệu phương phàp do vày sự lựa chon phương phàp phu hơp là mot việc mà ngươi làp trình phài càn nhàc và tính toàn. Sư lưà chon này cung co thệ gop phàn đàng kệ trong việc giàm bơt cong việc cuà ngươi làp trình trong phàn cài đàt thuàt toàn trện mot ngon ngữ cu thệ. . Moi quan hệ giữâ cấu trúc dữ liệu vâ giâi thuật Moi quàn hệ giưà càu truc dữ liệu và Giài thuàt co thệ minh hoa bàng đàng thức Càu truc dư liệu Giài thuàt Chương trình Như vày khi đà co càu truc dữ liệu tot nàm vững giài thuàt thưc hiện thì việc thệ hiện chương trình

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.