TAILIEUCHUNG - Viết chương trình vẽ hoàn thiện tuyến hình tàu thủy, chương 10

Nguyên nhân: Những tồn tại như đã nêu ra ở trên bắt nguồn từ nguyên nhân sâu xa nhất của bài toán: đa thức xấp xỉ bậc 2m. Như đã nhận xét trong phần lý thuyết, đa thức xấp xỉ bậc 2m là một mô hình toán đơn giản nhất trong bài toán hàm hoá d đặt ra, do đó trong một số trường hợp, đa thức trên không giải quyết rốt ráo những vấn đề về đồ hoạ cũng như không thể đáp ứng một cách tốt nhất các yêu cầu khắc khe của một đường hình quá phức. | chương 10 Những tồn tại của đường cong xấp xỉ bậc 2m Nguyên nhân Những tồn tại như đã nêu ra ở trên bắt nguồn từ nguyên nhân sâu xa nhất của bài toán đa thức xấp xỉ bậc 2m. Như đã nhận xét trong phần lý thuyết đa thức xấp xỉ bậc 2m là một mô hình toán đơn giản nhất trong bài toán hàm hoá do QUANG MINH đặt ra do đó trong một số trường hợp đa thức trên không giải quyết rốt ráo những vấn đề về đồ hoạ cũng như không thể đáp ứng một cách tốt nhất các yêu cầu khắc khe của một đường hình quá phức tạp nào đó. Như đã được trình bày trong phần lý thuyết hàm hoá điều kiện để sử dụng đa thức xấp xỉ luỹ thừa 2m là độ cao tương đối V của trọng tâm hình phẳng giới hạn bởi đường cong và trục oz phải nằm trong vùng giá trị của hai cận f1 x f2 x Ỉ1 x V f2 x Trong trường hợp nếu V f1 x lúc đó toạ độ trọng tâm của hình phẳng nằm quá thấp trường hợp này không hiếm trong các đường hình tại khu vực mũi quả lê hoặc các khu vực đặc biệt khác. Nhưng điều đó được khắc phục bởi phương pháp chọn hàm phụ g x như đã trình bày trong chương hai điều đáng nói ở đây là do phương pháp làm đúng dần để tìm các giá trị nsth Vsth psth . Cách đó có thể phạm phải sai số. Trường hợp thứ hai nếu V f2 x lúc đó phương của tiếp tuyến sẽ nằm trong góc phần tư thứ II và thứ IV của hệ toạ độ đề các. Tức hệ số góc tiếp tuyến cuối đường cong nhận giá trị âm đường cong sẽ có dạng hình chum . Nếu vẫn cứ dùng giải thuật chia đôi các MCD và MĐN thì chắc chắn các đường hình sẽ rơi vào dạng hình chum. Lúc này đa thức xấp xỉ bậc 2m không còn chính xác nữa. Cũng cần nói thêm rằng qua khảo sát ta thấy vùng giá trị của thông số V rất hẹp và rất nhạy cảm với sai số. Những thử nghiệm cho thấy những sai lệch về giá trị cho đến số thập phân thứ 5 vẫn gây ra thay đổi lớn về dáng điệu đường cong. Hình Các dạng của đường cong đa thức xấp xỉ bậc 2m Nguyên nhân thứ hai cũng không kém phần quan trọng là phương pháp thực hiện bản vẽ với trình tự thực hiện là từ các toạ độ rời rạc của bảng toạ độ đường hình tiến hành

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.