TAILIEUCHUNG - CẤU TẠO HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ-ĐỘ HỤT KHỐI-NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT-LK RIÊNG

Câu 1: Cho hạt nhân có khối lượng là 19,986950u. Biết mp= 1,007276u; mn=1,008665u và u = 931,5MeV/c2. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân là A. 9,67 MeV/nuclon. B. 8, 03 MeV/nuclon. C. 160,65MeV/nuclon. D. 7,67 MeV/nuclon. Câu 2: Để phản ứng có thể xảy ra, lượng tử γ phải có năng lượng tối thiểu là bao nhiêu? Cho biết mC = 11,9967u; mα = 4,0015u; = 931MeV. A. 8,26MeV. B. 7,50MeV. C. 7,44MeV. D. 7,26MeV . Câu 3: Khôi lượng của hạt nhân là 55,92070u,khối lượng của proton là mp=1,00727u khối lượng của nơtron. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.